Bedriftsinformasjon

1 av 2 syklister i nesten-ulykker

Annenhver syklist har opplevd farlige situasjoner med billister, viser en ny unders?kelse fra forsikringsselskapet If. Syklister sliter spesielt med bestemmelsene om vikeplikt i kryss.
1 av 3 syklister opplever det vanskeligst der sykkelvei krysser bilvei, viser sp?rreunders?kelsen YouGov har gjennomf?rt for If Skadeforsikring.
Syklister har 20 ganger h?yere risiko for ? skade seg enn bilister. Mens antall trafikkdrepte g?r markert ned, blir fortsatt nesten like mange syklister og fotgjengere alvorlig skadd i trafikken.

Store m?rketall
? Resultatene fra unders?kelsen v?r viser klart at det er et stort behov for ? ?ke trafikksikkerheten gjennom ? forst? samspillet mellom bilister og syklister bedre, fastsl?r kommunikasjonsr?dgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.
? Typisk for mange sykkelulykker er at bilister er uoppmerksomme, h?y hastighet p? bilen og syklister som sykler fort og aggressivt, sier han.
I 10-?rsperioden frem til og med 2011 d?de i gjennomsnitt ni-ti syklister hvert ?r i trafikken. De tre siste ?rene har det totale antall omkomne i trafikken g?tt kraftig ned, men de myke trafikantene er nesten like utsatte for alvorlige ulykker som f?r, konkluderer Trygg Trafikk.
De siste ti ?rene er i gjennomsnitt 680 syklister skadd i trafikken ?rlig. Likevel er trolig det virkelige tallet for alvorlige skader h?yere, fordi ikke alle ulykker blir rapportert til politiet. Beregninger fra Transport?konomisk Institutt (T?I) viser at rundt 5000 syklister ?rlig s?ker legebehandling etter ulykker.

Vanskelige kryss
T?Is beregning av drepte og skadde per million personkilometer viser at syklister har fem-seks ganger h?yere ulykkesrisiko enn bilister, og dobbelt s? h?y ulykkeshyppighet som fotgjengere. Bare de som kj?rer moped eller lett motorsykkel lever farligere i trafikken enn syklistene.Hvis det tas hensyn til underrapportering av ulykker med personskade i det offisielle ulykkesregisteret, har syklister sannsynligvis rundt 20 ganger h?yere skaderisiko enn bilister.
De fleste alvorlige sykkelulykkene skjer i kryss, og i If-unders?kelsen oppgir 1 av 3 syklister at de opplever kryssing mellom sykkelvei og bilvei som vanskeligst.
En fersk trafikkstudie som If Skadeforsikring har gjennomf?rt i Sverige viser at tunge kj?ret?y er spesielt farlige for syklister. N?r det skjer noe mellom syklist og bilist, er risikoen for d?dsulykke betydelig h?yere hvis en lastebil eller buss er innblandet.

Lastebilene ser ikke syklistene
Ifs trafikkstudie viser at ved sykkelulykker med tunge lastebiler dominerer situasjoner med h?yresving der syklisten kommer i samme kj?reretning. Lastebil- eller bussf?reren oppgir ofte at de ikke har sett syklisten f?r ulykken. Dette kan henge sammen med blindsoner, begrenset sikt eller at syklisten kommer raskt og overraskende opp p? siden av lastebilen.
Norsk statistikk viser at d?dsrisikoen for syklistene er klart h?yest der tunge kj?ret?y er involvert. En analyse av 33 d?dsulykker p? sykkel som Statens Vegvesen har gjennomf?rt, viser at tunge kj?ret?yers blindsoner er spesielt kritisk for syklende og g?ende b?de p? grunn av manglende synlighet og beskyttelse. I to tredeler av de analyserte d?dsulykkene p? sykkel, der tunge kj?ret?y involvert, var blindsoner et vesentlig sikkerhetsproblem.
Andelen tunge kj?ret?y innblandet i sykkelulykker i Norge er imidlertid p? samme niv? som andelen tunge kj?ret?y i d?dsulykker generelt.

Irriterer hverandre
Antall drepte i trafikken har g?tt markert ned gjennom flere ?r og var i fjor 154, som er det laveste siden 1950. Mellom 13 og 16 prosent av alle trafikkdrepte de siste ?rene er syklister og fotgjengere.
? Samtidig som antall omkomne i trafikken har g?tt markert ned de tre siste ?rene, ser vi dessverre ikke samme positive utvikling for myke trafikanter. Dette b?r v?re et tankekors i trafikksikkerhetsarbeidet, sier kommunikasjonsr?dgiver Sigmund Clementz i If.
? I tillegg til fysiske tiltak og fartsreguleringer, trengs det ogs? mye informasjon og ikke minst holdningsskapende arbeid. I holdningsarbeidet vil det v?re spesielt viktig ? f? redusert de mange irritasjonselementene som b?de bilister og syklister har mot hverandre, sier han.
Pressekontakt:
Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver i If Skadeforsikring, telefon 98 24 98 05

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Antallet ansatte er 6 200. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Coop Norge Aldri   #Coop Prix   #Forbrukermakt Det   #Smart Club