b?rs

“Aksjon skolebrann” er gjennomf?rt

2010 tegner til ? bli det store skolebrann?ret. For ? kunne arbeide forebyggende mot slike skader har KLP Skadeforsikring AS i h?st gjennomf?rt en rekke skolebefaringer i samarbeid med kommunene. N? foreligger konklusjonene fra arbeidet.
I l?pet av h?sten har KLP i samarbeid med kommunenes representanter foretatt befaringer p? 360 skoler i 99 kommuner landet rundt. I bakkant av aksjonen har KLP g?tt gjennom de interne rapportene og oppsummert arbeidet.

De viktigste funnene er:
Hovedbildet er at skolene ligger relativt bra an med brannsikkerhetsarbeidet
Brannalarmer, slukkeutstyr og r?mningsveier er i stor grad tilgjengelige og i tilfredsstillende stand
86 prosent av skolene hadde brannd?rer med tilfredsstillende funksjon, men en del steder fant man ?pne d?rer med kiler under
Avfallsh?ndteringen har et forbedringspotensiale. Bare 44 prosent av skolene tilfredsstilte dagens sikkerhetsforskrifter. En god del skoler har etter hvert flyttet de store avfallsbeholderne forskriftsmessig langt fra bygningsveggen, mens det flere steder hang avfallskurver p? brennbar vegg.

Form?let med aksjonen er ? finne ut hvordan kommunene kan forebygge branner bedre. Ansvaret for ? f?lge sikkerhetsforskriftene, som ogs? inneholder referanse til bygningsloven og brannforskriftene, ligger hos kommunene.
KLP vil likevel gjerne bruke sin opparbeidede kompetanse til ? gi r?d om hvordan slike tragiske hendelser kan unng?s.
Tett dialog
-KLP er i tett dialog med de kommunene som rammes av en skolebrann, og vet etter hvert mye om konsekvensene en skolebrann har i lokalsamfunnet, sier Hans Martin Hovden, administrerende direkt?r i KLP Skadeforsikring AS.
Han synes det er trist ? se det samme handlingsm?nsteret gjenta seg gang etter gang og f?re til tap av omfattende verdier og provisoriske skolel?sninger for barna. Det blir da viktig i et samfunnsperspektiv ? tydeliggj?re konsekvenser og bidra til ? snu en utvikling.

Snu utviklingen
-Hvilke tiltak vil KLP iverksette for ? bidra til ? snu utviklingen med store skolebranner?
-KLP har innf?rt flere tiltak for ? forebygge h?ye skadetall. For det f?rste driver vi et omfattende informasjons- og r?dgivingsarbeid for v?re kunder gjennom skriftlig materiale, bes?k og samlinger. Dette arbeidet vil vi utvide og styrke ytterligere, sier Hovden.
– Og med bakgrunn i ?rets ekstraordin?re skadeomfang har vi denne h?sten alts? hatt en omfattende ?skoleaksjon? med befaringer p? 360 skoler i Norge. Vi gj?r dette for ? kartlegge risiko og gi skadeforebyggende r?d, avslutter han.
Faktabokser:
Store skolebranner i 2010:16. mars 2010 brant T?rn?sen skole i Oppeg?rd kommune. Skade?rsak: Vegg ved inngangsparti p?tent med brennbar v?ske.
4. april 2010 brant ?sg?rden skole i Horten kommune. Skade?rsak: P?tent container med papir som l? veltet inntil vegg p? skolen.
5. juni 2010 brant Ballangen barneskole i Ballangen kommune. Brann i s?ppelcontainer som sto inntil trevegg ved inngangsparti ved skolen. Engangsgrill som ikke var slukket er sannsynligvis skade?rsaken.

Fakta om skolebranner:
190 branntill?p p? skoler i snitt hvert ?r, mange er p?tent
P?tente branner blir ofte store
Ungdomsskoler er mest utsatt, foran barneskoler og videreg?ende skoler

Brannsikring av skoler
I tillegg til ? f?lge lovkrav og sikkerhetsforskrifter, er dette gode tips for brannsikring av skoler:
S?rg for tidlig varsling, her kan utplassering av detektorer v?re et viktig redskap
Hold fasader opplyst og mest mulig synbare fra omverdenen
Sprinkelanlegg i bygget
Fjern brennbart materiale i n?rheten av skolebygget
Hold best mulig oversikt over utfordringer i milj?et rundt skolen

Illustrasjon
KLPs Thomas Nilsen (t. v.) p? skolebefaring sammen med driftskoordinator Tor Arne Limstrand i Nittedal kommune
Kontaktpersoner i KLP:
Hans Martin Hovden, administrerende direkt?r i KLP Skadeforsikring AS, tlf 91136910
Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirekt?r i KLP, tlf 90915523
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 267,3 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #KLP   #Olsen Co