Finans

All bruk av BankID kan fortsette som f?r

Goodtech leverer en omsetning i 2009 p? h?yde med
foreg?ende ?r, til tross for at markedsforholdene
gjennom ?ret har v?rt utfordrende. Markedsforholdene
er fortsatt krevende, men aktiviteten i markedet er
?kende. Ordreinngangen hittil i 2010 er meget god,
med inng?elsen av flere st?rre kontrakter innen begge
virksomhetsomr?der.

Aktivitetsniv?et i 4. kvartal har v?rt h?yt, i likhet
med tilsvarende kvartal i fjor. Den underliggende
driften innen begge virksomhetsomr?der er
tilfredsstillende. Konsernets fokus p? l?nnsom vekst
fortsetter.

Kontantstr?m fra driften er sterkt positiv i 4.
kvartal, med MNOK 40,9 mot MNOK 23,9 i tilsvarende
kvartal i fjor.

Markedsforholdene er fortsatt krevende, men signalene
er positive med hensyn til ?kte investeringer p? litt
sikt. Antall prospekter i markedet er ?kende innen
b?de Industri og Milj?.

Goodtech vant i begynnelsen av oktober en viktig
kontrakt p? MNOK 21,7 med BioMar.

Goodtech har styrket sin posisjon innenfor Milj? ved
erverv av selskapet Haco Hydrogeologi og
Avl?pskompetanse AS i m?nedsskiftet oktober/november.

Omsetningen for 4. kvartal er p? MNOK 160,1 mot MNOK
163,9 i samme kvartal i 2008. Positivt driftsresultat
(EBITDA) for kvartalet utgj?r MNOK 8,5 sammenlignet
med MNOK 11,3 i tilsvarende kvartal i fjor. Resultat
f?r skatt for 4. kvartal ble MNOK 6,8 sammenlignet
med MNOK 8,7 for 4. kvartal 2008. Tap p? krav utgj?r
MNOK 0,8 i 4. kvartal, som i det vesentlig er
relatert til gjeldsforhandlinger hos en enkeltst?ende
kunde innen virksomhetsomr?det Industri.

Konsernet viser fortsatt en svakere EBITDA-margin
innen begge virksomhetsomr?der enn tilsvarende
kvartal i fjor, men marginene er ?kende sammenlignet
med tidligere kvartaler i ?r.

Omsetningen per 4. kvartal er p? MNOK 562,0 mot MNOK
555,3 per 4. kvartal 2008. Positivt driftsresultat
(EBITDA) per 4. kvartal utgj?r MNOK 27,2 sammenlignet
med MNOK 41,2 i 2008. Kostnadsf?rt tap p? krav i 2009
utgj?r MNOK 1,6, mot MNOK 0,6 i 2008. Tapsf?rte bel?p
i 2009 er i det vesentlige relatert til konkurs og
gjeldsforhandlinger hos enkeltst?ende kunder innen
virksomhetsomr?det Industri. Kostnader i forbindelse
med konsernets rebranding- og restruktureringsprosess
belaster regnskapet for 2009 med MNOK 2,5.

Ordrereserven er MNOK 195,9 ved utgangen av 4.
kvartal, som er en nedgang sammenlignet med MNOK
224,9 ved utgangen av 4. kvartal 2008. Vi ser
imidlertid tydelige tegn til bedring i
markedsforholdene. Dette har gitt seg utslag i ?kt
ordreinngang hittil i 2010, med inng?else av flere
st?rre kontrakter innen begge virksomhetsomr?der.
Estimert ordreinngang per 15. februar 2010 er p? ca
MNOK 80, som er vesentlig bedre enn p? samme
tidspunkt i 2009.

Likviditetssituasjonen i konsernet er god. Konsernet
har en god finansiell posisjon, og markedsutsiktene
vurderes fortsatt som gode, selv om det oppleves
treghet i beslutningsprosesser. Erfaringsmessig
p?virkes ettersp?rselen etter automatiserings- og
effektiviseringstjenester og l?sninger mindre av
konjunktursvingninger enn det man ser i flere andre
bransjer.

Konsernet har 347 ansatte ved utgangen av 4. kvartal,
sammenlignet med 319 ansatte ved utgangen av 4.
kvartal 2008.

Kvartalsrapport og presentasjon f?lger p?
www.newsweb.no

For ytterligere informasjon kontakt

Vidar L?te
Konsernsjef
Goodtech ASA
Tlf: +47 815 68 600

Source: Millistream

Similar Posts