valutasp?rsm?l

Alle forventer h?yere l?nnsvekst

a8

Perducos forventningsunders?kelse for Norges Bank viser at b?de ?konomer, partene i arbeidslivet, n?ringslivsledere og husholdninger forventer h?yere l?nnsvekst p? kort sikt.
P? oppdrag fra Norges Bank gjennomf?rer Perduco hvert kvartal forventningsunders?kelser blant n?ringslivsledere, husholdninger, ?konomieksperter og partene i arbeidslivet.
?konomenes forventninger til ?rsl?nnsveksten i 2011 steg fra 3,5 prosent i f?rste kvartal 2011 til 4,0 prosent i andre kvartal 2011. Ogs? partene i arbeidslivet forventer i andre kvartal en gjennomsnittlig ?rsl?nnsvekst for 2011 p? 4,0 prosent. Dette er en oppgang p? 0,4 prosentpoeng siden forrige kvartal. N?ringslivslederne forventer en gjennomsnittlig ?rsl?nnsvekst for 2011 i egen bedrift p? 3,7 prosent, en oppgang p? 0,5 prosentpoeng siden f?rste kvartal. Forventet l?nnsvekst i l?pet av det neste ?ret blant husholdningene steg fra 2,6 prosent i f?rste kvartal til 2,8 prosent i andre kvartal.
Ogs? forventningene til ?rsl?nnsveksten i 2012 har steget i alle m?lgrupper siden forrige kvartal. ?konomene forventer en ?rsl?nnsvekst p? 4,1 prosent i 2012, en oppgang p? 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal. Blant partene i arbeidslivet gikk forventningene opp fra 4,0 prosent i f?rste kvartal til 4,2 prosent i andre kvartal, mens n?ringslivslederne forventer en ?rsl?nnsvekst i egen bedrift p? 3,7 prosent, opp 0,1 prosentpoeng siden forrige kvartal.
– Forventningene til l?nnsvekst har steget betydelig fra forrige kvartal i alle grupper. Med unntak av husholdningene forventer alle gruppene st?rre ?rsl?nnsvekst for 2011 enn SSB, sier daglig leder Roy Eskild Banken i Perduco, som er ansvarlig for gjennomf?ringen av unders?kelsen.
Langt flere pessimister
35,6 prosent av de 539 spurte n?ringslivslederne tror at deres bedrifts l?nnsomhet vil bli bedre de neste 12 m?neder, 43,5 prosent tror p? uendret l?nnsomhet og 20,7 prosent tror p? svekket l?nnsomhet. N?r andelen som tror p? svekket l?nnsomhet trekkes fra andelen som tror p? bedret l?nnsomhet f?r vi en l?nnsomhetsindeks p? 14,9 prosent. L?nnsomhetsindeksen for f?rste kvartal var 31,1 prosent. Nedgangen er st?rst blant bedrifter med under 50 ansatte. Siden forrige kvartal har l?nnsomhetsindeksen til disse bedriftene sunket med 21,4 prosent.
– Etter to kvartaler med fremgang ser vi n? at n?ringslivets forventninger til fremtidig l?nnsomhet synker. Det er imidlertid fortsatt flere som tror p? bedre l?nnsomhet enn motsatt, sier daglig leder Roy Eskild Banken i Perduco.
Faktisk l?nnsomhet har ogs? svekket seg siden forrige kvartal. 38,8 prosent av n?ringslivslederne sier at l?nnsomheten i deres bedrift er bedret siste 12 m?neder, 30,4 prosent sier den er uendret mens 30,6 prosent sier l?nnsomheten er blitt svekket. Dette gir en l?nnsomhetsindeks p? 8,2 prosent. Tilsvarende tall for f?rste kvartal var 12,1 prosent.
Ekspertenes prisforventninger synker
?konomiekspertene tror i gjennomsnitt p? en prisvekst p? 2,1 prosent om 12 m?neder, mens tilsvarende tall i forrige kvartal var 2,3 prosent. ?konomiekspertene forventer en prisvekst om 2 ?r p? 2,5 prosent, dette er en ogs? en nedgang p? 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.
Ogs? partene i arbeidslivet forventer lavere prisvekst om 12 m?neder enn det de gjorde i forrige kvartal. Partene i arbeidslivet tror at prisveksten om 12 m?neder i gjennomsnitt vil v?re 2,2 prosent, sammenlignet med 2,4 prosent i f?rste kvartal. Partene i arbeidslivet tror i gjennomsnitt at prisveksten om 2 ?r vil v?re 2,6 prosent, det samme som i f?rste kvartal.
N?ringslivslederne tror i motsetning til de andre gruppene p? sterkere prisvekst om 12 m?neder enn det de gjorde forrige kvartal. Deres estimat for inflasjonen om 12 m?neder er p? 2,8 prosent, en oppgang p? 0,1 prosentpoeng fra f?rste kvartal. N?ringslivslederne tror p? en prisvekst om 2 ?r p? 3,9 prosent, dette er uendret fra forrige kvartal. 447 n?ringslivsledere svarte p? sp?rsm?l om inflasjonsforventinger i andre kvartal.
Blant privatpersoner er den gjennomsnittlige forventningen til inflasjon neste 12 m?neder p? 3,5 prosent, en nedgang fra 3,6 prosent i forrige kvartal. Forventningene til den generelle prisveksten om 2-3 ?r er 4,8 prosent. Tilsvarende tall i f?rste kvartal var 4,9 prosent.
Om unders?kelsen
Perduco utf?rer p? oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsunders?kelser i Norge om inflasjons-, l?nns-, valutakurs- og renteutviklingen blant ?konomer i finansn?ringen og akademia, partene i arbeidslivet, n?ringslivsledere og husholdninger. Bakgrunnen for unders?kelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et m?l om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen. En regelmessig unders?kelse kan bidra til st?rre innsikt i disse sp?rsm?lene.
Forventningsunders?kelsen til Norges Bank er gjennomf?rt kvartalsvis siden 2002. Feltarbeidet for andre kvartal 2011 er gjennomf?rt fra 9. til 24. mai. 539 bedriftsledere, 77 ?konomieksperter fra finansn?ringen og akademia og 36 representanter fra partene i arbeidslivet har besvart unders?kelsen, som er gjort elektronisk. I tillegg er et representativt utvalg p? 1000 privatpersoner intervjuet p? telefon.
Den fullstendige rapporten ligger tilgjengelig p?: www.perduco.no .
For ytterlig informasjon:
Daglig leder Roy Eskild Banken, Perduco
E-post: [email protected] ,
Tlf. 94 78 00 00

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy