del?rsrapporter

Attraktiv mulighet for ? opprette NUF-selskaper via Danmark

Pengemengdeveksten avtar

Tolvm?nedersveksten i den totale pengemengden (M2) var 2,7 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 3,4 prosent fram til utgangen av m?neden f?r. Det er s?rlig de ikke-finansielle foretakene som trekker veksten ned.

Den totale pengemengden var i januar 1 536 milliarder kroner. Dette er en ?kning fra 1 530 milliarder kroner ved utgangen av desember 2009.

Nedgang i pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av januar 510 milliarder kroner. Tolvm?nedersveksten for disse foretakene var 0,1 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 2,3 prosent m?neden f?r. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 43,7 prosent av deres innenlandske bruttogjeld m?lt ved kredittindikatoren K2. Til sammenlikning var denne andelen i januar 2008 50 prosent.

[Figur: Vekst i pengemengden]

Redusert pengemengdevekst ogs? for andre finansielle foretak

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 149 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvm?nedersveksten for disse foretakene var 5,0 prosent fram til utgangen av januar i ?r, ned fra 5,9 prosent fram til
utgangen av desember i fjor.

Svak ?kning i husholdningenes pengemengdevekst

Husholdningenes pengemengde bel?p seg til 826 milliarder kroner ved
utgangen av januar, og det utgjorde mer enn halvparten av den totale
pengemengden. Tolvm?nedersveksten i husholdningenes pengemengde var 3,6 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 3,5 prosent fram til utgangen av m?neden f?r. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som if?lge kredittindikatoren K2 var p? 7,0 prosent fram til utgangen av januar. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

[Tabell: Pengemengden, vekst i prosent]

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden p? 1 536 milliarder kroner ved utgangen av januar utgjorde bankinnskudd 91,1 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 3,0 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, henholdsvis 0,3 prosent og 5,7 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 best?r av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd,
banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige l?neinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker,
statlige l?neinstitutter og pengemarkedsfond.

http://www.ssb.no/m2/

Similar Posts