Hel-

BADGER EXPLORER ASA ? 4. KVARTAL OG HEL?RSRAPPORT 2010

Kommentarer til regnskapet for Ganger Rolf ASA

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2010 og for ?ret 2010 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper (“konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2009 i parentes.

Hovedpunkter 4. kvartal 2010:
Nettoresultat etter skatt var NOK 141 millioner (NOK 39 millioner)
Majoritetens andel av netto resultat var NOK 141 millioner (NOK 39 millioner)
Fortjeneste per aksje var NOK 4,20 (NOK 1,20)
Bonheur ASA fullf?rte i kvartaleten emisjon av et usikret obligasjonsl?n p? NOK 600 millioner garantert av Ganger Rolf ASA
Fred. Olsen Windcarrier AS inngikk en 6 m?neders kontrakt for transport- og installasjonsfart?yet for offshore turbiner ?Brave Tern?
Foresl?tt utbyttebetaling med NOK 8,40 per aksje

Finansiell informasjon
Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 8,5 millioner (negativt NOK 11,6 millioner). Alle aksjeposter av betydning er konsolidert som tilknyttede selskaper. Morselskapet fremst?r f?lgelig som et rent holdingselskap.

Netto resultat fra tilknyttede selskaper, som er bokf?rt ved anvendelse av egenkapitalmetoden, var NOK 165,6 millioner (NOK 54,8 millioner) i kvartalet. Netto resultat omfatter andeler av resultatene i Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med NOK 109,0 millioner (NOK 71,7 millioner), Fred. Olsen Production ASA (FOP) med NOK 2,3 millioner (NOK 1,1 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA p? NOK 27,9 millioner (NOK 4,7 millioner). Cruisevirksomheten rapporterte et negativt resultat p? NOK 3,4 millioner (negativt 10,3 millioner). First Olsen Ltd (tankskip) hadde et resultat p? NOK 33,6 millioner (negativt NOK 43 millioner) og Fred. Olsen Renewables med datterselskaper hadde et netto resultat p? NOK 34,2 millioner (negativt NOK 7,1 millioner).

Netto finansposter var i kvartalet negative NOK 13,3 millioner (negativt NOK 14,9 millioner).

Netto resultat f?r skatt var NOK 143,8 millioner i kvartalet (NOK 28,3 millioner). Netto resultat etter estimert skatt var negativt NOK 140,7 millioner (positivt NOK 39,0 millioner) i kvartalet.

EBIT ved ?rsslutt var negativt NOK 33,0 millioner (negativt NOK 36,1 millioner). Netto resultat fra tilknyttede selskaper, bokf?rt etter egenkapitalmetoden, var NOK 390,9 millioner (NOK 732,2 millioner). Netto finansposter ved ?rsslutt var negativt NOK 36,2 millioner (negativt NOK 65,5 millioner) og netto resultat etter skatt var ved ?rsslutt NOK 328,0 millioner (NOK 652,7 millioner).

Utbytte / Ordin?r generalforsamling
N?r det gjelder ordin?r generalforsamling 2011, vil styret foresl? utbetaling av utbytte med NOK 8,40 per aksje.
Ordin?r generalforsamling vil etter planen finne sted torsdag 26. mai 2011.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy