Hel-

Bedre markeder og resultatvekst for Orkla

Det vises til flaggemelding den 31. januar 2011. Den
9. februar har HVS Invest AS ervervet 1 aksje i
Grenland Group ASA (“GGG”) gjennom Oslo B?rs
handelssystem. Vederlaget var NOK 12,30. Dette
inneb?rer at HVS Invest AS eier 23 793 956 aksjer og
7 921 089 tegningsretter i GGG. Aksjene eid av HVS
Invest AS representerer 89,27 prosent av
aksjekapitalen og 90,24 prosent av stemmene* i GGG.
Tegningsrettene eid av HVS Invest AS representerer
89,77 prosent av samtlige 8 823 529 tegningsretter
utstedt av GGG.

HVS Invest AS er representert i GGGs styre ved Arne
Magnus Rise og i nominasjonskomiteen ved P?l M. Reed.
Denne b?rsmelding er avgitt i henhold til
verdipapirhandelloven §§ 4-1 og 4-3.

* GGG eier 288 404 egne aksjer som det ikke kan
stemmes for i selskapets generalforsamlinge

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy