Bedret driftsresultat og styrket soliditet i Bank2

Bank2 n?dde for 2010 et driftsresultat etter tap p? utl?n p? MNOK 34,2 mot MNOK 18,6 for 2009. Samtidig ?kte bankens kapitaldekning til 23,7% etter utbytte mot 19,3% ?ret f?r.
? Resultatforbedringen skyldes bedre resultater fra ordin?r utl?nsvirksomhet, lave tap og redusert mislighold p? l?pende utl?n, sier Raimond Pettersen, adm.dir. i Bank2.
? I tillegg har banken reversert tidligere nedskrivninger p? obligasjoner som f?lge av ?kte markedsverdier
gjennom 2010 og realisert obligasjoner med netto gevinst i forhold til bokf?rte verdier, slik at resultat etter skatt endte p? MNOK 33,0, fortsetter Pettersen.
? Vi er godt forn?yde med at banken igjen er i posisjon til ? utbetale utbytte, sier Pettersen, og viser til at banken utbetaler om lag halvparten av resultatet til eierne.
Banken har i 2010 innvilget nye l?n og kreditter for til sammen MNOK 413,4. Dette er en ?kning p? 14,1 % i forhold til 2009. Ved utgangen av 2010 var brutto utl?n p? MNOK 928,2, som gir en vekst p? 3,5 %. Misligholdte utl?n er redusert fra MNOK 159,7 ved utgangen av 2009 til MNOK 137,8 og utgj?r ved ?rsslutt 14,8 % av brutto utl?n, mot 17,8 % i 2009. Netto resultatf?rt tap p? utl?n utgjorde MNOK 3,3 for 2010 mot MNOK 16,5 for 2009.
Bank2 har ved utgangen av 2010 en forvaltningskapital p? MNOK 2 295,6 og en innskuddsdekning p? 216,8%.
? Med v?r solide kapitaldekning er vi godt posisjonert for ? tilby l?n til langt flere kunder enn vi i dag betjener. Banken vil fremover vektlegge l?nnsom vekst i kjernevirksomheten samtidig som vi har fokus p? identifisering av nye vekstomr?der, avslutter Pettersen.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner.
Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re
banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk
friskmelding av flest mulig bankkunder.

Authors

Related posts

Top