skattesp?rsm?l

Bedring i f?rste kvartal i Veidekke

Men vi opplever n? ?kende aktivitet innen boligutvikling, og entrepren?rvirksomhetens ordrereserve har ?kt med dr?yt 20 % fra samme tidspunkt i fjor, sier konsernsjef Terje R. Venold.
Veidekkes omsetning i f?rste kvartal ble 3 148 MNOK (3 325 MNOK). Driftsresultatet ble -16 MNOK (-102 MNOK), mens resultat f?r skatt ble
-14,3 MNOK (-133,5 MNOK). Ordrereserven for konsernets entrepren?rvirk­somhet er p? 12,1 mrd NOK (9,9 mrd. NOK). Som en konsekvens av endringer i den norske AFP-ordningen (avtalefestet pensjon), tilbakef?res tidligere avsetninger til AFP med en regnskapsmessig gevinst p? 95 MNOK.
– Det er fortsatt utfordrende tider for v?r n?ring med press p? entrepren?rmarginene. Men gode utsikter innen eiendomsmarkedet, det betydelige etterslepet i offentlige investeringer innen vei og bane, samt v?r industrivirksomhets gode uttelling p? ?rets asfaltkontrakter for Statens vegvesen, gir grunn til optimisme, fastsl?r konsernsjef Venold.
Entrepren?rvirksomheten
En krevende markedssituasjon med overkapasitet og sterk priskonkurranse innen enkelte segmenter gir marginpress og svakere resultater. Den strenge vinteren har ogs? bidratt til ?kte kostnader og lavere effektivitet innen produksjonen. Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten ble i f?rste kvartal 2 787 MNOK (2 942 MNOK) og resultatet 139 MNOK (102 MNOK). Resultatmarginen endte p? 5,0 % (3,5 %).
Eiendomsutvikling
Den positive utviklingen fra andre halv?r 2009 har fortsatt i ?rets f?rste kvartal. Spesielt i Oslo og Stockholm er boligsalget ?kende, og nye prosjekter settes i gang. Dersom utviklingen fortsetter, vil Veidekke kunne ha opp mot 1.000 boliger i produksjon ved ?rets slutt. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i f?rste kvartal endte p? 134 MNOK (144 MNOK), mens resultatet endte p? -11 MNOK (- 38 MNOK).
Industri
Ogs? innen industrivirksomheten f?rte den strenge vinteren til noe lavere aktivitet for omr?dene pukk, grus og gjenvinning. Men ?rets f?rste kvartal er uansett sesongmessig preget av lav aktivitet, og kvartalet er derfor regnet som et utgiftskvartal. Samlet omsetning for Veidekke Industri i ?rets f?rste kvartal ble 252 MNOK (275 MNOK), og resultatet ble -127 MNOK (-180 MNOK).
HMS
Sykefrav?ret for alle ansatte i Norge var 5,6 % (5,4 %). For alle ansatte i Sverige var sykefrav?ret 3,1 % (2,7 %) og i Danmark 2,5 % (2,0 %). H-verdien (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,8 (4,5) i f?rste kvartal.
Det vises ogs? til styrets rapport for f?rste kvartal 2010 som er vedlagt denne pressemelding.
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, [email protected]
Konserndirekt?r/CFO J?rgen W. Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, [email protected]
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entrepren?r og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning p? 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert p? Oslo B?rs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og n?ringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy