Offentlig ?konomi

Beskjedent uttak av tidligpensjon i 2011

De fleste velger fortsatt ? ta ut pensjon ved 67 ?r. Dette til tross for at pensjonsreformen har, siden den ble innf?rt fra 1. januar 2011, gitt folk mulighet til ? ta ut hele eller deler av sin alderspensjon fra fylte 62 ?r.
Mulighetene til ? starte tidligpensjon ble gitt fra 1. januar 2011 og gjelder private tjenestepensjonsordninger, privat avtalefestet pensjon (AFP) og folketrygden.
– V?r erfaring er at de fleste velger 67 ?r – som f?r, forteller leder for oppgj?r Lars Ola Ramb?l i Storebrand (bildet).
I l?pet av 2011 har 70 000 personer over 61 ?r f?tt informasjon fra Storebrand om hvilke nye muligheter de har for ? ta ut pensjon tidlig. Av disse har kun dr?ye 3 000 valgt ? ta ut pensjon tidligere enn 67 ?r. Under 30 prosent av disse var aktive medlemmer i tjenestepensjonsordninger, mens de ?vrige tok ut pensjon fra avtaler fra tidligere arbeidsforhold (s?kalte fripoliser).
– Sp?rsm?let om ? avslutte arbeidslivet dreier seg jo om mye mer enn den ?konomiske muligheten. De fleste vil fortsatt beholde oppspart pensjon til de trenger den. I tr?d med pensjonsreformens intensjon merker vi ogs? kanskje en viss ?kning av de som ?nsker ? jobbe lenger enn pensjonsalder, fortsetter Lars Ola Ramb?l.
Mange har simulert pensjon
Storebrand forberedte seg godt til pensjonsreformen, og lanserte i januar i fjor en nettbasert pensjonskalkulator for ? simulere pensjon ved uttak ved ulik alder. I tillegg har det blitt mulig ? ta ut pensjon med BankID eller enkelt signeringsbrev.
I l?pet av 2011 har over 70 000 personer v?rt inne i pensjonskalkulatoren og foretatt simulering p? sin pensjon.
– En veldig interessant erfaring er at veldig mange flere har foretatt simulering av pensjonsutbetaling enn de som faktisk gj?r uttak. Vi ser ogs? at veldig mange yngre arbeidstagere gj?r simuleringer p? sin pensjon.
R?d om pensjon
Oppmerksomheten rundt pensjon har helt klart ?kt i l?pet av 2011. Ansatte interesserer seg n? mer for hvor mye pensjon de faktisk vil f? utbetalt. Dette gjelder b?de for dem som har innskuddsordninger og ytelsesordninger.
– I tillegg til nettl?sningen har Storebrands kundesentre blitt styrket vesentlig for ? motta sp?rsm?l om pensjonsreformen og tidliguttak. Ogs? her er det mange flere som sp?r, enn dem som faktisk gj?r uttak. Stadig flere ?nsker r?dgivning rundt behovet for ? spare slik at pensjonen blir tilstrekkelig. Vi har inntrykk av at kundene er glade for ? f? r?dgivning p? totale pensjonsbehov av noen som kjenner godt til b?de folketrygd, tjenestepensjon og privat sparing.
Jobbe lenger?
Det f?rste ?ret etter innf?ringen av pensjonsreformen kan derfor oppsummeres med:
de aller fleste tar fortsatt ut pensjon ved 67 ?r
noen starter pensjonsuttak tidlig mellom 62 og 66 ?r
noen utsetter utbetalingene og jobber lenger enn 67 ?r
– Oppmerksomheten i media om hva som l?nner seg n?r det gjelder uttak av pensjon, ser ut til ? ha p?virket folks arbeidsvilje lite. Dersom det i Norge utvikler seg slik det gjorde etter en tilsvarende reform i Sverige, vil andelen som jobber lenger enn 67 ?r, ?ke gjennom de neste ?rene. N? er fleksibiliteten i pensjonssystemet etablert i privat sektor. Videre er mye opp til arbeidsgivere og arbeidstagere n?r det gjelder hvordan og n?r arbeidslivet skal avsluttes for den enkelte, oppsummerer Lars Ola Ramb?l.
Ny statistikk fra FNO viser ogs? at tallene for tidliguttak har v?rt lave. I 2011 ble det registrert om lag 9 300 uttak av pensjonsrettigheter i private tjenestepensjonsordninger fra personer i alderen 62 – 66 ?r.
Les hele saken p? FNOs nettsider: Lavt antall tidliguttak av tjenestepensjon
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kontakt Pagero   #Med Pagero   #PEPPOL   #Pagero Online