Finans

Betalingsstr?mmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2009

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy