Tag Archives: Kontaktpersoner Lisbeth

FRO – Dividend information

FRO – Dividend information

Ved likelydende brev til verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond 19. desember 2007 redegjorde Kredittilsynet for etableringen av et offentlig register over tilknyttede agenter i samsvar med verdipapirhandelloven (vphl.) § 10-16 tredje ledd. Informasjon om systemet har v?rt tilgjengelig p? Kredittilsynets nettsted.…
Top