Tag Archives: Norges Bank

Ola og Kari tror p? rentero, men t?ler rentebyks

Ola og Kari tror p? rentero, men t?ler rentebyks

Nordmenn t?ler betydelig rentehopp, men har ikke forventning om s?rlig renteoppgang i 2012, viser statistikk fra Nordnet. Tidligere unders?kelser fra nettbanken Nordnet har vist at nordmenn ikke bekymrer seg over sin egen ?konomi og vi tror heller ikke at gjeldskrisen i s?r…

Finanskalender for 2010

Tolvm?nedersveksten i pengemengden (M2) var 2,3 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 3,1 prosent m?neden f?r. Nedgangen skrev seg fra andre finansielle foretak. Den totale pengemengden bel?p seg til 1 519 milliarder kroner ved utgangen av oktober, en oppgang fra 1 506 milliarder kroner ved utgangen av september. Redusert pengemengdevekst for andre finansielle foretak Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 132 milliarder kroner ved utgangen av oktober.…

Alle forventer h?yere l?nnsvekst

Perducos forventningsunders?kelse for Norges Bank viser at b?de ?konomer, partene i arbeidslivet, n?ringslivsledere og husholdninger forventer h?yere l?nnsvekst p? kort sikt. P? oppdrag fra Norges Bank gjennomf?rer Perduco hvert kvartal forventningsunders?kelser blant n?ringslivsledere, husholdninger, ?konomieksperter og partene i arbeidslivet. ?konomenes forventninger til ?rsl?nnsveksten…

Minnemyntutgivelser til Finansdepartementet

Kongen i statsr?d har i dag besluttet at myndighet til ? beslutte utgivelser av minnemynter legges til Finansdepartementet. Norges Bank utgir jubileums- eller minnemynt etter sentralbankloven § 16, og sirkulasjonsmynt med spesielt preg etter sentralbankloven § 13 som er den generelle hjemmelen for utstedelse av mynt.…

Goodtech Products AS inng?r kontrakt med Saga Fjordbase AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Finansminister Sigbj?rn Johnsen mottok i dag finanskriseutvalgets utredning, NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser. Utvalget foresl?r en rekke tiltak for ? videreutvikle finansmarkedsreguleringen i Norge, ?kt nordisk samarbeid om finansmarkedsregulering, ny skatte- og avgiftslegging av finanssektoren og tiltak for ?…
Top