skattesp?rsm?l

Bosch forventer et betydelig oppsving etter krise?ret 2009

– Asia-Stillehavsomr?det f?r fart p? ettersp?rselen
– Det forventes en vesentlig ?kning i fornybar energi i 2010
– Fortsatt fokus p? innovasjon p? tross av vanskelige betingelser

Bosch-konsernet har f?tt en god start p? regnskaps?ret, og satser p? ? kompensere for en stor del av omsetningstapet fra 2009 allerede i innev?rende ?r. ?Vi g?r for et positivt resultat igjen i 2010?, sa konsernsjef Franz Fehrenbach p? en pressekonferanse i Stuttgart. Oppsvinget merkes i alle regioner, men det virker spesielt kraftig p? det kinesiske og det indiske markedet. I ?rets f?rste kvartal l? Bosch-konsernets omsetning ca. 25 % over tilsvarende tall for 1. kvartal 2009, som var det laveste i krise?ret. Det n?v?rende omsetningsniv?et ligger dermed fortsatt klart under niv?et fra 2007. Samlet sett forventes en omsetnings?kning p? over 10 % til 42 mrd. euro for innev?rende regnskaps?r. Bilteknologi vil bidra mest til denne stigningen pga. den ?kte ettersp?rselen etter biler, f?rst og fremst utenfor Europa. ?Oppsvinget er imidlertid ikke noe som kommer av seg selv?, advarte Fehrenbach. Pga. krisen har Bosch f.eks. tapt terreng p? produktivitetssiden. Derfor er det av avgj?rende betydning ? legge fundamentet for fremtiden allerede n?, og konsekvent videreutvikle alle n?dvendige strukturelle tiltak.

Sikre et solid finansielt grunnlag
Den globale ?konomiske krisen i fjor p?virket ogs? Bosch-konsernets utvikling. Som f?lge av dette falt omsetningen med 15 % til 38,2 mrd. euro. Resultatet f?r skatt (EBT) var for f?rste gang p? ?rtier negativt med -1,2 mrd. euro, etter et positivt resultat p? 940 mill. euro i 2008. I tillegg til det kraftige fallet i omsetning var store avsetninger i forbindelse med omstruktureringer og ikke-budsjetterte avskrivninger de viktigste ?rsakene til tapet. Gjennomf?ringen av strenge tiltak for ? kutte kostnader og sikre likviditet bidro til at Bosch-konsernet kunne bygge videre p? et sv?rt solid finansielt grunnlag ogs? i krise?ret 2009. Samtlige realinvesteringer og akkvisisjoner ble finansiert av driftsaktiviteter. Ytterligere bevis p? den solide finansielle plattformen er den uendrede egenkapitalandelen p? 49 % og den positive nettofinansposisjonen p? ca. 500 mill. euro.

Kontinuitet av kjernemedarbeidere i selskapet
P? tross av den vesentlige tilbakegangen i omsetningen p? nesten alle markeder, har Bosch-konsernet satt seg som m?l ? bevare kjernemedarbeiderne i selskapet. ?Den knowhow som beholdes i selskapet gjennom v?re kvalifiserte medarbeidere, kan i de kommende ?rene omsettes til vekst?, understreket Fehrenbach. Antallet medarbeidere falt med ca. 11 000 eller 4 %, til totalt ca. 270 000 ? dette skyldtes delvis avhendelse. Antallet l?rlinger var imidlertid stabilt. Ogs? i krise?ret 2009 gav Bosch 6 500 unge over hele verden mulighet til en profesjonsutdanning – et antall som langt overstiger selskapets eget behov. P? verdensplan vil Bosch i ?r ansette ca. 3 700 akademikere, hvorav 500 i Tyskland og over 1 000 i hhv. India og Kina.

Den vanskelige situasjonen p? verdensmarkedene p?virket f?rst og fremst f?rste kvartal 2009 p? omr?det for Bilteknologi, med en omsetning som l? en tredjedel lavere enn ?ret f?r. Det gradvise oppsvinget som fulgte, kunne ikke veie opp for dette omsetningstapet. Avdelingen for dieselsystemer ble spesielt hardt rammet. Her merket man i tillegg til det tydelige fallet i ettersp?rsel p? markedet for nyttekj?ret?y ogs? tendensen mot mindre personbiler. I dette segmentet er andelen dieseldrevne kj?ret?y klart mindre. Samlet sett l? omsetningen p? 21,7 mrd. euro, 18 % under ?ret f?r. Som en f?lge av dette kom avdelingen for bilteknologi ut med et negativt resultat f?r finansposter og skatt (EBIT) p? ca. 500 mill. euro. Det ?konomiske oppsvinget har vedvart innen automatikk. Nok en gang kommer det sterke impulser fra Asia, der dette bransjeomr?det i fjor utgjorde hele 25 % av omsetningen. Men den siste utviklingen p? markedene i Europa og Nord-Amerika er ogs? oppmuntrende. Likevel kan vi sannsynligvis ikke regne med ? v?re tilbake p? 2007-niv? f?r i 2012.

Den ?konomiske krisen har rammet forretningsomr?det for Industriteknikk hardest. Her inntraff det konjunkturmessige bunnpunktet f?rst i tredje kvartal 2009. Samlet sett falt omsetningen med 24 % til 5,1 mrd. euro. EBIT var tilsvarende skuffende med et tap p? 1,1 mrd. euro. En viktig faktor var det kraftige fallet p? forretningsomr?det for Drive and Control Technology. P? samme m?te som p? omr?det for maskinkonstruksjon sett under ett, ble det ikke bare inng?tt f?rre ordrer; allerede eksisterende ordrer ble ogs? annullert. Siden h?sten har situasjonen stabilisert seg p? et lavt niv?. Basert p? dagens perspektiv kan en merkbar stigning tidligst ventes i andre halvdel av 2010. P? omr?det for pakkemaskiner var det derimot kun sm? tap. P? omr?det for fotovoltaik kunne det betydelige oppsvinget i andre halv?r av 2009 ikke kompensere for de to f?rste svake kvartalene og det drastiske prisfallet p? solceller.

P? forretningsomr?det Konsumvarer og bygningsteknologi ble det imidlertid p? tross av den vanskelige ?konomiske situasjonen notert en tilbakegang p? kun 5 % til 11,3 mrd. euro. Avdelingene for termoteknikk og husholdningsapparater utviklet seg stabilt. Den generelle konjunkturutviklingen satt f?rst og fremst sitt preg p? omr?det for profesjonelt elektroverkt?y. P? omr?det for sikkerhetsteknikk var det is?r forretningen med sluttprodukter som blev ber?rt. Alt i alt sluttet det vanskelige ?ret 2009 imidlertid likevel positivt for forretningsomr?det konsumvarer og bygningsteknikk med en EBIT p? 440 mill. euro. For innev?rende regnskaps?r forventes det en markant positivt utvikling.

Stabilisering pga. bred tilstedev?relse i regionene
Bosch-konsernets brede internasjonale tilstedev?relse p? alle viktige markeder viste seg ? v?re viktig i krise?ret 2009, og gjorde at selskapet kunne dra nytte av det tidlige oppsvinget i Asia-Stillehavsomr?det. For f?rste gang n?dde Bosch-konsernet i denne regionen opp p? ca. 20 % av den samlede omsetningen. I tillegg til India opplevde Kina stor fremgang, og det kinesiske markedet er n? det nest viktigste markedet utenfor Tyskland, etter USA. Samlet sett l? omsetningen i Asia-Stillehavsomr?det 2 % under ?ret f?r (6 % i lokal valuta). Den trege utviklingen i Japan spilte en avgj?rende rolle her. Bosch ?nsker ? ?ke tilstedev?relsen i Asia-Stillehavsomr?det ytterligere, og ?pner i ?r nye bygninger for sine hovedkvarter i Shanghai og Singapore.

Selv om det var et begynnende oppsving i Europa og Nord- og S?r-Amerika i andre halv?r 2009, var det ikke nok til ? utligne de store tapene i disse regionene fra ?rets to f?rste kvartaler. I Europa l? omsetningen derfor 20 % under ?ret f?r (18 % i lokal valuta). I motsetning til andre regioner er utviklingen i ?r samlet sett ikke s? positiv enn?, men ogs? i Sentral- og ?st-Europa forventes en oppadg?ende trend. Europa-regionen er fortsatt et viktig marked for Bosch-konsernet. Den nye halvlederfabrikken i Reutlingen og utvidelsen av solcelleproduksjonen i Arnstadt er bare to eksempler p? investeringer i nye anlegg i denne regionen. Disse to fabrikkene, som settes i drift i ?r, inneb?rer en samlet investering p? over en milliard euro.

I Nord-Amerika falt omsetningen i 2009 med 11 % (valutakursregulert 13 %) etter en kraftig lavkonjunktur allerede i 2008. P? tross av de sv?rt vanskelige betingelsene lyktes det ? gjennomf?re n?dvendige strukturmessige tiltak. Det er dermed skapt et godt utgangspunkt for ? utnytte oppsvinget som n? kommer. I S?r-Amerika sluttet regnskaps?ret med en kraftig tilbakegang i omsetningen p? 16 % (13 % i lokal valuta). Ogs? i denne regionen ventes et fortsatt oppsving i 2010 som vil tilta i styrke.

Forbedret innovasjonsstyrke
P? tross av fjor?rets vanskelige betingelser har Bosch-konsernet fortsatt ? fokusere p? innovasjon. Kostnadene til forskning og utvikling l? fortsatt p? et h?yt niv?, med 3,6 mrd. euro (3,9 mrd. euro ?ret f?r). Selskapet har innlevert ca. 3 800 patents?knader, noe som tilsvarer et gjennomsnitt p? 15 per arbeidsdag. Pga. ansettelser i Asia steg antallet medarbeidere innen forskning og utvikling med 1 000, til n? 33 000. Blant innovasjonene som kommer p? markedet i ?r, er verdens minste motorsykkel med ABS og den f?rste sterke hybriden innen parallellteknikk. ?Vi gjennomf?rer forh?ndsinvesteringer, det v?re seg til utvikling av elektromobilitet eller bruk av fornybar energi,? sa Fehrenbach. Samtidig handler det om ? ?ke energieffektiviteten i etablerte systemer innen alle omr?der fra bilteknologi til termo- og industriteknikk.

Investeringene i forskning og utvikling har ogs? til form?l ? videreutvikle Bosch-konsernets milj?messige profil. Allerede i dag g?r ca. 45 % av disse utgiftene til utvikling av milj?vennlige og ressursbesparende produkter. Disse produktene utgj?r allerede en tredjedel av den samlede omsetningen. ?Dette gir oss rike muligheter og et stort ansvar?, sa Fehrenbach. F.eks. kan bensin- og dieselmotorenes forbruk reduseres med ytterligere 30 %. ?I stedet for ? vente p? en ny klimakonferanse, utnytter vi det potensialet vi allerede har?, understreket Fehrenbach. Salg av produkter relatert til fornybar energi f?r stadig st?rre betydning. P? dette omr?det har vi et omsetningsm?l for 2010 p? 1,5 mrd. euro. Selv i krise?ret 2009 viste det seg mulig ? oppn? en forbedring p? dette omr?det, med en omsetning p? knapt en milliard euro.

Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverand?r av teknologi og tjenester. Selskapet hadde i 2009 ca. 275.000 ansatte og en omsetning p? ca. 38,2mrd.euro. Bosch konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 300 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Det globale nettverk av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch bruker over 3,5 mrd.euro pr. ?r p? forskning og utvikling og anmelder over 3.800 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til ?kt livskvalitet med innovative og nyttige l?sninger.

Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ?verksted for finmekanikk og elektroteknikk? av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernet har en eierstruktur som sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til ? foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for ? sikre fremtiden. 92% av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Selskapets virksomhet og eierskapsfunksjoner ut?ves av Robert Bosch Industrietreuhand KG. 8% av selskapet eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.
http://www.bosch.no Pressekontakt
Katja K. Willanger
64 87 89 06
E-mail

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy