Finans

Brutto utenlandsgjeld, 3. kvartal 2009 Nedgang i gjeld til utlandet

Norges brutto utenlandsgjeld var p? 3 338 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009, en reduksjon p? 193 milliarder kroner fra utgangen av 2. kvartal i ?r. Gjeldsreduksjonen var st?rst for Norges Bank.
Hovedform?let med statistikken er ? oppfylle forpliktelser overfor Det internasjonale valutafondet (IMF).
Utenlandsgjelden til Norges Bank ble redusert fra 124 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal, til 59 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal, en nedgang p? vel 52 prosent. Det meste av nedgangen har sammenheng med redusert innskudds- og l?negjeld etter tiltakene mot finanskrisen h?sten 2008. Offentlig forvaltning reduserte sin gjeld med 4,5 prosent fra forrige kvartal. For 3. kvartal 2009 hadde denne sektoren en gjeld p? 608 milliarder kroner. Bankenes utenlandsgjeld var p? 1 325 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009, en nedgang fra forrige kvartal p? 1,9 prosent. Tallene for gruppen ?andre sektorer? gikk tilbake med 3,5 prosent fra forrige kvartal, mens gjelden i forbindelse med direkte investeringer falt med vel 11 prosent.
Om statistikkgrunnlaget
Statistikken omfatter disse sektorgrupperingene
Offentlig forvaltning inkludert Statens pensjonsfond ? Utland
Norges Bank
Banker
?Andre sektorer? som inkluderer andre finansielle foretak enn bankene (blant annet forsikring/kredittforetak), samt ikke-finansielle foretak og husholdninger
Direkte investeringer
Gjeld knyttet til direkteinvesteringer i Norge foretatt av utlendinger er skilt ut fra alle sektorene og presentert som en egen post. Konsernl?n som inng?r i direkteinvesteringer, f?lger retningsprinsippet. Som f?lge av dette nettof?res alle gjelds- og fordringsforhold mellom direkteinvestor og investeringsenhet. Aksjer, andeler og annen egenkapital er ikke med i brutto utenlandsgjeld.
Tabeller
Tabell 1 Norges brutto utenlandsgjeld, etter sektor og finansobjekt. Millioner kroner

Similar Posts