DK

Canon er suver?n nr. 1 p? digitalfoto

Selskabsmeddelelse nr. 53
14. maj 2010

Bestyrelsen i Berlin III A/S har i dag behandlet og godkendt periodemeddelelsen
for perioden den 1. juli 2009 – 31. marts 2010, der udsendes i henhold til
v?rdipapirhandelslovens § 27, stk. 8.

? Resultat f?r skat, v?rdiregulering og nedskrivning for perioden blev 5,6 mio.
kr. mod 5,4 mio. kr. i samme periode sidste ?r. For perioden 1. juli 2009 – 31.
marts 2010 udgjorde resultatet f?r skat, v?rdiregulering og nedskrivning 10,1
mio. kr mod 8,1 mio. kr i samme periode sidste ?r.

? Den gennemsnitlige tomgang for 1. kvartal 2010 m?lt i forventede
lejeindt?gter udgjorde 6,7 % mod 7,7 % i samme periode sidste ?r.

? Den akkumulerede fluktuation for regnskabs?ret til dato er reduceret med 4,1
procentpoint til 7,5 % sammenlignet med samme periode sidste ?r.

? Ny strategi er vedtaget og konsolideringsaktiviteter er p?begyndt.

Begivenheder i perioden
Indtjeningen fra udlejning har i perioden v?ret stabil for den samlede
portef?lje, og aktiviteterne har s?rligt v?ret koncentreret om renovering af
lejligheder, korrekt priss?tning p? lejen samt nedbringelse af tomgangen
s?rligt p? beboelsesdelen, som m?lt i antallet af enheder udg?r 93 % af
portef?ljen.
Opgjort efter antal ledige lejem?l, er tomgangen pr. 1. april sammenlignet med
samme tidspunkt sidste ?r reduceret med i alt 59 enheder, svarende til et fald
fra 7,2 % til 5,2 %. Reduktionen fordeler sig p? 52 beboelsesenheder (svarende
til 3.306 kvadratmeter) og 7 erhvervsenheder (svarende til 547 kvadratme-ter).
Antallet af ledige lejem?l var ved udgangen af marts 2010 181 fordelt p? 164
lejligheder og 17 er-hvervslejem?l.
P? beboelsesdelen kan vi endvidere for 5. m?ned i tr?k konstatere en h?jere
pris pr. udlejet kvadratme-ter sammenlignet med v?rdien af de fraflyttede
kvadratmeter.
Som f?lge af de igangv?rende overvejelser omkring afh?ndelse af en enkelt
st?rre ejendom, er der ind-ledt forhandlinger med potentielle k?bere og
samarbejdspartnere.
Selskabet har med virkning pr. 1.1.2010 genforhandlet en ny 2-?rig aftale med
den tyske administrator, Ernst G. Hachmann GmbH, som bl.a. medf?rer en
reduktion af det faste administrationshonorar til gen-g?ld for en r?kke
incitamenter, som alle har til form?l, at optimere og forbedre driften i
selskabets ejen-domme samt at skabe mest muligt sammenfald mellem Selskabets og
administrators interesser.
Selskabet har i perioden endvidere f?rt forhandlinger med Dan-Ejendomme omkring
tilpasning af den ek-sisterende Asset-Management aftale. Disse forhandlinger er
endnu ikke afsluttet, men vil bl.a. resultere i, at det tidligere aftalte
opsigelsesvarsel p? 36 m?neder bortfalder.
Selskabets strategi
Med baggrund i dels en realiseret forbedret indtjening og en begrundet
forventning om en yderligere for-bedring har bestyrelsen i de sidste kvartaler
arbejdet med en revideret strategi med v?gt p? v?kst, l?n-somhed og
risikospredning.
Bestyrelsen vurderer, at den mest robuste m?de at realisere de strategiske m?l
er gennem konsolidering, idet en sammenl?gning vil f?re til ?get balancesum,
bedre l?nsomhed samt en mere diversificeret porte-f?lje. Den forbedrede
l?nsomhed vil ske gennem identificerede indt?gts- og omkostningssynergier.
Selskabets eksisterende portef?lje i Berlin vurderes fortsat at have et godt
potentiale, men s?vel lejeind-t?gter som ejendomsv?rdier vurderes at have en
vis volatilitet. Med henblik p? at afbalancere denne vo-latilitet er det
besluttet, at ekspansionen blandt andet skal ske uden for Berlin – men i
Nordtyskland – og vil kunne inkludere andre typer af investeringsejendomme end
beboelsesejendomme.
Selskabet vil derfor i de n?ste 36 m?neder m?lrettet arbejde som en aktiv
deltager i en konsolidering af danskejede tyske portef?ljer, der er beliggende
i Nordtyskland med tyngdepunkter i Berlin og Hamburg, samt erhverve de mest
v?rdiskabende kompetencer som en del af selskabets fremtidige interne
organi-sation.
Som led i den vedtagne strategi har selskabet indledt dr?ftelser med s?danne
portef?ljeselskaber om sammenl?gning af portef?ljer i niveauet 2-4 mia. kr. ud
over selskabets egen portef?lje. Mest aktuelt er der indledt forhandlinger om
overtagelsen af aktierne i Step RE Hamburg A/S, der har en portef?lje af
beboelsesejendomme i Hamburg p? ca. 450 mio. kr. samt egen driftsorganisation
med mere end 40 ?rs erfaring i ejendomsadministration og udstykning/salg af
lejligheder. Ved denne akkvisition vil Berlin III A/S herefter v?re en mere
attraktiv partner for andre portef?ljer i Nordtyskland.
P? grund af undertegnedes inhabilitet – som f?lge af indirekte ejerskab af 20 %
af Step RE Hamburg A/S – varetages forhandlingerne med Step RE Hamburg A/S af
bestyrelsen eksklusiv undertegnede.
Den finansielle situation

Selskabets ledelse har i perioden haft en positiv dialog med de eksisterende
l?ngivere omkring refinansie-ring af de af selskabets l?n, som udl?ber i 2011,
der er dog endnu ikke indg?et endelige aftaler herom.

Forventninger til regnskabs?ret 2009/2010:
For det indev?rende regnskabs?r forventes et resultat f?r skat og
v?rdiregulering p? omkring 10-15 mio. kr., dog med en forventning om et
resultat n?rmere de 15 mio. kr.

Hellerup, 14. maj 2010
Henrik Frisch, formand

Kontaktperson:
Eventuelle henvendelser vedr?rende fondsb?rsmeddelelsen rettes til selskabets
formand Henrik Frisch p? telefon + 45 20 10 60 11

Source: Millistream

Similar Posts