Finans

COD – Knut ?versj?en slutter som styremedlem

-Solid resultatutvikling og vesentlig styrket soliditet
* Resultat f?r skatt for 2009 ble 126,5 (- 86,9) millioner kroner, en ?kning
p? 213,4 millioner kroner fra 2008.
Resultat f?r skatt for fjerde kvartal isolert ble 61,9 (- 238,7) millioner
kroner, en ?kning p? 300,6 millioner kroner fra 2008.
* God vekst i rentenetto – netto renteinntekter i fjerde kvartal ?kte med
23,6 millioner kroner og 27,7 % fra samme periode i 2008.
Rentemarginen ble 1,5 % (1,1 %) for fjerde kvartal, og 1,2 % (1,4 %) totalt
for 2009.
* Nedskrivninger av utl?n ble p? 13,2 millioner kroner i 2009 mot 162,1
millioner kroner i 2008. Netto reversering av nedskrivnin ger p? utl?n i
fjerde kvartal isolert.
* Kostnader i % av inntekter for 2009 ble 72,9 % (85,8 %). Kostnader i % av
forvaltningskapital var 1,3 % (1,4 %).
* Innskuddsdekningen p? morbankniv? ?kte til 57,4 % (43,7%). Soliditeten er
vesentlig styrket – kjernekapitaldekningen har ?kt fra 8,6 % til 12,4 % i
2009. Eget m?l p? minimum 10 % kjernekapitaldekning er oppfylt, selv uten
kapitalinnskudd fra Statens Finansfond.
* Egenkapitalavkastningen ble 7,5 % (- 5,1 %) f?r skatt, og 4,8 % (- 5,3 %)
etter skatt for 2009.
* Styret foresl?r overfor forstanderskapet at det ikke utbetales utbytte for
2009.
Kontaktpersoner:
Jon Ledaal, administrerende direkt?r, telefon 91 71 11 55
Vidar Tors?e, viseadministrerende direkt?r, telefon 97 08 06 56
[HUG#1382602]
Q4 2009 Rapport Norsk og Engelsk: http://
Presentation Q4 2009: http://
Presentasjon Q4 2009: http://
Source: Millistream / Hug

Similar Posts