Finans

DnB NORs fortrinnsrettsemisjon: Meldepliktig handel

Forstandarskapet i Indre Sogn Sparebank fatta i m?te
den 23.09.2009 vedtak om ? inng? avtale med Statens
Finansfond om tilf?ring av kjernekapital ved teikning
av fondsobligasjonar.

Styret i Indre Sogn Sparebank har 26.11.2009 godkjent
avtalen med Statens Finansfond om opptak av
kr. 33 mill. i fondsobligasjonar og vilk?ra i avtalen.

Fondsobligasjonane styrkar Indre Sogn Sparebank si
kjernekapitaldekning pr. 30.09.2009 med 1,99 % til
14,53 % og banken si kapitaldekning til 17,80 %.

L?net er evigvarande. Rentemarginen p?
fondsobligasjonane er 6 prosent over norsk syntetisk
6 m?nadars effektiv rente p? statskassevekslar.
Marginen aukar med eitt prosentpoeng etter fire ?r og
ytterlegare eitt prosentpoeng etter fem ?r. Banken
kan innfri l?net etter l?yve fr? Kredittilsynet.

For ytterlegare informasjon om fondsobligasjonar fr?
Statens finansfond, sj? vilk?r (term sheet) for
fondsobligasjonar fr? Statens finansfond p? deira
heimeside:
www.finansfondet.no

?rdalstangen 26.november 2009

Kontaktperson:
Adm.banksjef Egon M. Moen
Telefon 57 64 85 23 / 90 08 24 15

Similar Posts