del?rsrapporter

DOF INSTALLER ASA ? RETTET EMISJON GJENNOMF?RT

P? dagens generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) ble utbytte, fullmakt til
kj?p og overdragelse av egne aksjer og retningslinjer for godtgj?relse til
ledere vedtatt i henhold til styrets forslag.

Generalforsamlingen godkjente balansen og resultatregnskapet for 2009.
Generalforsamlingen vedtok videre et utbytte p? EUR 0,25 per aksje med
registreringsdag 30. mars 2010. Utbetalingen ventes ? finne sted 8. april 2010.
Styret og administrerende direkt?r ble fritatt for ansvar for 2009.

Valg av styre

Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G
Nordström, Bj?rn Savén og Bj?rn Wahlroos ble gjenvalgt som styremedlemmer frem
til neste generalforsamling. Sarah Russell og Kari Stadigh ble valgt til nye
styremedlemmer for samme periode. Timo Peltola og Heidi M Petersen hadde frasagt
seg gjenvalg. Hans Dalborg ble gjenvalgt til styreleder. P? det etterf?lgende
konstituerende styrem?tet ble Bj?rn Wahlroos valgt til nestleder i styret. Det
ble informert om at de ansattes representanter er Kari Ahola, Ole Lund Jensen,
Steinar Nickelsen og Lars Oddestad (vararepresentant).

Honorar

Generalforsamlingen vedtok at honorarene til styreleder, nestleder og andre
styremedlemmer skal v?re uendret p? henholdsvis EUR 252.000, EUR 97.650 og EUR
75.600. For hvert komitém?te mottar lederen av komiteen EUR 2.370 og de andre
komitémedlemmene EUR 1.840. Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er
ansatt i Nordea-konsernet.

Revisorhonorar betales etter regning.

Opprettelse av valgkomité

Generalforsamlingen vedtok ? opprette en valgkomité som skal fremme forslag om
styremedlemmer, styreleder og revisor samt honorarer til disse til neste
generalforsamling. Valgkomiteen skal best? av styrets leder og fire andre
medlemmer. De fire st?rste stemmeberettigede aksjon?rene i Nordea har rett til ?
utnevne et medlem hver. Sammensetningen av komiteen bestemmes ut fra
aksjefordelingen per 31. august 2010.

Endring av vedtektene

Generalforsamlingen vedtok at vedtektenes paragraf 10 endres slik at
innkallelser til generalforsamlingen skal skje gjennom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar og p? Nordeas hjemmeside. Det skal annonseres i Dagens Nyheter
at innkallelsen er lagt ut. Beslutningen om endring av vedtektene avhenger av at
endringen i aksjeselskapsloven om innkallelser til generalforsamlinger er tr?dt
i kraft.

Kj?p og overdragelse av egne aksjer

Styret fikk fullmakt frem til neste generalforsamlingen til ? gjenkj?pe egne
aksjer p? et regulert marked der selskapets aksjer er notert eller ved ? gi
kj?pstilbud til samtlige aksjon?rer. Nordeas beholdning av egne aksjer skal ikke
p? noe tidspunkt overstige 10 % av samtlige aksjer i selskapet.

Hensikten med gjenkj?p av egne aksjer er ? gj?re det mulig ? tilpasse Nordeas
kapitalstruktur til kapitalbehovet til enhver tid og bruke egne aksjer som
betaling for eller finansiering av kj?p av foretak eller virksomheter.

Styret fikk videre fullmakt frem til neste generalforsamling til ? beslutte om
overdragelse av aksjer i Nordea skal brukes som betaling for eller finansiering
av kj?p av foretak eller virksomheter. Overdragelse kan skje p? en annen m?te
enn p? et regulert marked.

Kj?p av egne aksjer i forbindelse med verdipapirhandel

Generalforsamlingen vedtok at Nordea i sin verdipapirhandel fortl?pende kan
kj?pe egne aksjer frem til neste generalforsamling. Beholdningen av slike aksjer
skal ikke i noe tilfelle overstige 1 % av samtlige aksjer i Nordea.

Retningslinjer for godtgj?relse til ledere

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til retningslinjer for godtgj?relse
til ledere (konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen, Group Executive
Management). Nordea skal ha de godtgj?relsesniv?ene og ansettelsesvilk?rene som
kreves for ? rekruttere og beholde ledere med kompetanse og kapasitet som kan
levere i henhold til Nordeas kort- og langsiktige m?l.

Godtgj?relse til ledere skal vedtas av styret i henhold til Nordeas interne
retningslinjer og rutiner som er basert p? den svenske Finansinspektionens
forskrifter og alminnelige anbefalinger om godtgj?relser samt forsvarlige
internasjonale godtgj?relsessystemer. I denne sammenheng er retningslinjene som
Financial Stability Board (FSB) og EU-kommisjonen har fastsatt, spesielt
viktige.

Det betales fast l?nn for fullgodt arbeid. I tillegg kan det ogs? tilbys en
variabel l?nnsdel som bel?nning for avtalte, m?lrelaterte prestasjoner p?
konsern-, forretningsenhets- og personlig niv?. Hvordan resultatet p?virkes p?
lang sikt skal det tas hensyn til n?r m?lene settes opp. Den variable l?nnsdelen
skal generelt ikke overstige 35 % av den faste l?nnen. Hoveddelen av den
variable l?nnsdelen skal kunne utsettes i en minimumsperiode og inneholde
klausuler om bortfall av godtgj?relse.

Langsiktig insentivordning for ledere og n?kkelpersoner

Generalforsamlingen vedtok en langsiktig insentivordning 2010 (“LTIP 2010”) som
omfatter inntil 400 ledere og andre n?kkelpersoner i Nordea. Det ble besluttet ?
forlenge opptjeningsperioden fra to til tre ?r til forskjell fra tidligere
ordninger. Deretter tildeles deltakerne Nordea-aksjer vederlagsfritt.

Ordningen er en kombinasjon av matching- og resultataksjer, og for ? delta i
ordningen m? deltakerne investere i Nordea-aksjer. Godtgj?relsen skal ha en ?vre
grense og er blant annet betinget av at Nordeas finansielle m?l n?s.

For ? kunne gjennomf?re den langsiktige ordningen p? en kostnadseffektiv og
fleksibel m?te vedtok generalforsamlingen ? sikre den finansielle risikoen ved
en rettet kontantemisjon av 5.125.000 innl?sbare C-aksjer, og ga styret fullmakt
til ? beslutte gjenkj?p av C-aksjene som etter konvertering til ordin?re aksjer
overdras til deltakerne i LTIP 2010. For ? dekke visse kostnader, hovedsakelig
sosiale kostnader, skal maksimum 3.475.000 av C-aksjene som gjenkj?pes og
konverteres til aksjer i forbindelse med LTIP 2010 overdras p? et regulert
marked, som for tidligere insentivordninger,

For mer informasjon
Jan Larsson, leder av Group Identity & Communications, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov
(1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528)
om verdipapirmarkedet.

[HUG#1397765]

Pressemelding (PDF): http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy