skattesp?rsm?l

EDB Business Partner ASA

Norske investeringer i utlandet ?ker mest

Ved utgangen av 2008 var beholdningen av norsk direkte investert kapital i
utlandet p? 913 milliarder kroner; en ?kning p? 16 prosent fra ?ret f?r.
Utenlandsk direkte investert kapital i Norge utgjorde derimot 766
milliarder kroner; en ?kning p? 13 prosent.

Ved utgangen av 2008 var norsk eierkapital i utenlandske foretak p? 865
milliarder kroner. Dette utgjorde 95 prosent av norsk investert kapital i
utlandet. Utenlandsk eierkapital i norske foretak var 464 milliarder
kroner, eller 61 prosent av all utenlandsk investert kapital i norske
foretak. I l?pet av de siste fem ?rene har eierkapitalens andel av norske
investeringer i utlandet ?kt fra 85 til 95 prosent, mens andelen
eierkapital for utenlandske investeringer i Norge har g?tt ned fra 65 til
61 prosent. Den resterende delen av investert kapital begge veier best?r av
netto l?nefordringer.

Sett i forhold til 2007 har verdien av norsk eierkapital i utlandet ?kt med
134 milliarder kroner – over tre ganger s? mye som ?kningen p? 35
milliarder kroner i verdien av utlendingenes eierkapital i norske foretak.

Konsentrasjon om EU-land og USA

Den geografiske fordelingen av s? vel inng?ende som utg?ende investeringer
viser en konsentrasjon om EU-land og USA, selv om spredningen p? land var
noe st?rre for utg?ende enn for inng?ende investeringer. N?r 70 prosent av
norske investeringer i utlandet ved utgangen av 2008 var i disse landene.
Av ?kningen dette ?ret gikk over 80 prosent til de samme landene. N?r det
gjelder utenlandske investeringer i Norge, sto EU-land og USA for n?r 75
prosent i 2008. EU-land utgjorde 39 prosent av ?kningen mens investeringene
fra USA l? p? tiln?rmet samme niv? i 2008 som i 2007. Noe av ?rsaken til
vridningen mellom land er flytting av l?n mellom land innenfor
internasjonale konserner.

N?r det gjelder land i Europa, er det Nederland, Sverige og Danmark det
investeres mest i fra Norge. Over 35 prosent av norsk investert kapital i
utlandet i 2008 var i disse tre landene.

For utenlandsk investert kapital i Norge l? Sverige p? topp av de
europeiske landene, med 16 prosent. Danmark og Storbritannia er andre land
med store investeringer i Norge.

Mest til industri og oljevirksomhet

N?r halvparten av all utenlandsk investert kapital i Norge var relatert til
n?ringsomr?dene industri og oljevirksomhet. Norske selskaper innenfor de
samme n?ringsomr?dene sto for n?r 45 prosent av norsk investert kapital i
utlandet. Investeringer i Norge var i tillegg til industri og
oljevirksomhet dominert av investeringer i finansiell og forretningsmessig
tjenesteyting, mens norske selskaper innenfor transport og kommunikasjon
var dominerende i utlandet, i tillegg til industri og oljevirksomhet.
Gruppen “Annet” domineres av investeringer i ferieeiendommer, som ogs?
omfattes av begrepet direkteinvesteringer. Verdien av nordmenns
investeringer i ferieeiendommer i utlandet ble i 2008 ansl?tt til 162
milliarder kroner, mens verdien av utlendingers ferieeiendommer i Norge ble
ansl?tt til 55 milliarder kroner.

Avkastning

Avkastning p? norsk investert kapital i utlandet utgjorde 42 milliarder
kroner, mens tilsvarende avkastning for utlendingenes investeringer i Norge
utgjorde 94 milliarder kroner.

Avkastning

Avkastning p? direkteinvestert kapital er definert som utbetalt utbytte,
reinvestert fortjeneste samt netto renteinntekter.

http://www.ssb.no/di/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Dag Christian Christiansen   #NOK   #TRS   #Total Return