Finans

EDB opprettholder EBITA-margin i vanskelig marked

EDB opprettholder EBITA-margin i vanskelig

(Oslo 3. februar 2010) EDB Business Partner hadde en omsetning p? NOK 1.917 millioner i fjerde kvartal 2009, mot NOK 2.145 mill i samme kvartal 2008. EDBs driftsresultat f?r amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 168 millioner, mot NOK 193 millioner i samme kvartal 2008.

“2009 ble ett av de mest krevende ?rene i IT-tjenestemarkedet noensinne. Vi har som resten av bransjen opplevd fall i ettersp?rselen men EDBs forbedringsprogram har bidratt til at vi har opprettholdt en tilfredsstillende l?nnsomhet. P? tross av et vanskelig marked har kundene vist oss stor tillit, noe som har bidratt til at vi har en rekordh?y ordreinngang p? 8,6 milliarder, sier konstituert konserndirekt?r John-Arne Haugerud.

N?kkeltall fjerde kvartal 2009

* Driftsinntekter p? NOK 1.917 mill (2.145 mill)

* EBITA var NOK 168 mill (193 mill)

* EBITA-marginen var 8,8 prosent (9,0)

* Operasjonell kontantstr?m p? NOK 374 mill (606 mill)

* CAPEX p? NOK 62 mill (71 mill)

* Nye kontrakter; NOK 1,4 mrd (850 mill)

* Fortjeneste per aksje ble NOK 0,59 (NOK 0,54)

N?kkeltall 2009

* Driftsinntekter p? NOK 7.492 mill (7.871 mill)

* EBITA var NOK 603 mill (724 mill)

* Operasjonell kontantstr?m p? NOK 591 mill (759 mill)

* CAPEX p? NOK 215 mill (329 mill)

* Nye kontrakter; NOK 8,6 mrd (3,7 mrd)

* Kostnadsreduksjoner p? NOK 400 millioner gjennomf?rt i eget program

* Fortjeneste per aksje ble NOK 1,36 (NOK 2,18)

Utvikling i forretningsomr?dene i fjerde kvartal

IT Drift: Driftsinntektene i forretningsomr?det ble NOK 1.110 millioner, mot NOK
1.211 millioner i tilsvarende kvartal ?ret f?r. EBITA ble NOK 97 millioner, mot
NOK 101 fjerde kvartal 2008.

L?sninger: Forretningsomr?det hadde driftsinntekter p? NOK 405 millioner, mot
NOK 382 mill i fjerde kvartal 2008. EBITA ble 51 NOK millioner, mot NOK 52 samme
periode ?ret f?r.

Applikasjonstjenester: Forretningsomr?det hadde driftsinntekter i fjerde kvartal
2009 p? NOK 506 millioner mot NOK 626 millioner i tilsvarende periode ?ret f?r.
EBITA ble NOK 48 millioner mot NOK 60 millioner i fjerde kvartal 2008.

Innen Applikasjonstjenester ?nsker EDB ? legge til rette for ?kt bruk av global
sourcing konsulenter sammen med v?re nordiske konsulenter. Dette har v?rt
organisert som to enheter under forretningsomr?det. For ? realisere potensialet
som ligger i tettere koordinering er Tom Scharning utnevnt som ny
konserndirekt?r med ansvar for forretningsomr?det Applikasjonstjenester med
virkning fra 3. februar.

Utsiktene fremover
IT-tjenestemarkedet i Norden viste betydelig nedgang i 2009 som f?lge av svakere
ettersp?rsel og prispress. Enkelte l?sningsomr?der viser imidlertid vekst, og
EDB har styrket sin posisjon innen blant annet Bank og Finans.

Ved inngangen til 2010 er kundene fortsatt tilbakeholdne med ? ?ke
investeringene. EDB opplever vekst innen tjenesteomr?der som bidrar til at
kundene standardiserer IT-infrastruktur og automatiserer arbeidsprosesser som et
ledd i kostnadsreduserende tiltak. Tilsvarende er ettersp?rselen lavere etter
utviklingsprosjekter, noe som ogs? gir lavere inntekter hos EDB.

Analyseselskapene IDC og Gartner venter at IT-tjenestemarkedet gradvis vil bedre
seg gjennom 2010 med utsikter til vekst i andre halvdel av ?ret.

Kontaktpersoner:

John-Arne Haugerud, konstituert konsernsjef, + 47 22 77 21 01

Kristian Kuvaas Johansen, konserndirekt?r ?konomi og finans, + 47 476 03 334

Geir Remman, konserndirekt?r Kommunikasjon, + 47 970 55 017

Om EDB
EDB Business Partner er en av de ledende leverand?rene av IT-tjenester i Norden
med n?rmere 6 000 ansatte og en ?rlig omsetning p? om lag NOK 7,5 milliarder i
2009. Selskapet kan vise til n?rmere 50 ?rs suksessfull historie i ? levere
virksomhetskritiske l?sninger til b?de private og offentlige virksomheter. EDB
skal v?re en sterk og n?r partner som med dyp bransjekunnskap og internasjonal
slagkraft hjelper sine kunder ? ta ut det fulle potensialet i IT.

EDB Business Partner er notert p? Oslo B?rs under symbolet: EDBASA.

http://Sewww.edb.com”>Sewww.edb.com for n?rmere informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1379922]

4. kvartal rapport 2009: http://
Presentasjon av 4. kvartal 2009: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy