del?rsrapporter

Egenkapitalbeviset g?r ex. utbytte og nye egenkapitalbevis (fondsemisjon) i dag

Vi underretter Dem om at forstanderskapet i Sparebanken M?re hadde m?te 19. mars 2010.

F?lgende saker ble behandlet:

?rsoppgj?ret for 2009
Fondsemisjon
Erverv av egne egenkapitalbevis

– ?rsoppgj?ret for 2009 – forstanderskapet gjorde f?lgende vedtak:

“Det fremlagte resultatregnskap og balanse m/noter samt styrets beretning fastsettes som bankens ?rsoppgj?r for 2009.

For 2009 utbetales det kr 12,00 i utbytte pr. egenkapitalbevis. For egenkapitalbevisene knyttet
til oppgj?ret for overtagelsen av Tingvoll Sparebank utbetales et utbytte p? kr 2,00 pr. egenkapitalbevis.

Det avsettes 94 mill. kroner i utbyttemidler til lokalsamfunnet.”

– Fondsemisjon – forstanderskapet gjorde f?lgende vedtak:

Vedtektsfestet eierandelskapital forh?yes med NOK 130 685 200 fra NOK 653 426 400 til
NOK 784 111 600 ved fondsemisjon i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23(5), jfr.
allmennaksjeloven §§ 10-20 flg.

Fondsemisjonen gjennomf?res ved overf?ring av NOK 130 685 200 fra utjevningsfondet.

Det utstedes totalt 1 306 852 nye egenkapitalbevis ? NOK 100 ved at 5 gamle egenkapitalbevis gir rett til 1 nytt egenkapitalbevis, og slik at det ved fastsettelsen av det samlede antallet
egenkapitalbevis som utstedes er avrundet ned til n?rmeste hele bevis. Tildelingen av de nye
egenkapitalbevisene skal skje til de som eier egenkapitalbevis per 19. mars 2010, som er den dagen forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak om fondsemisjon. Samlet antall egenkapitalbevis etter fondsemisjonen er 7 841 116.

Egenkapitalbeviseiere som, p? bakgrunn av nevnte forholdstall, i tildelingen har egenkapitalbevis som det ikke vil bli utstedt nye hele egenkapitalbevis for, vil v?re berettiget til delbevis for sine
overskytende egenkapitalbevis. Banken vil samle disse delbevisene til hele egenkapitalbevis og selge dem p? vegne av delbeviseierne. Salget vil skje i markedet f?rste b?rsdag etter at fondsemisjonen er registrert i VPS. Netto salgsproveny vil bli fordelt forholdsmessig mellom delbeviseierne, og vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS s? raskt dette praktisk lar seg gj?re.

De nye egenkapitalbevisene skal gi samme rettigheter som de eksisterende egenkapitalbevisene.

De nye egenkapitalbevisene gir rett til utbytte og ?vrige retigheter fra og med tidspunkt for
registrering av kapitalforh?yelsen i Foretaksregisteret.

Endring av vedtektene

Som f?lge av fondsemisjonen endres bankens vedtekter kap. 2, § 2-2 andre avsnitt fra:
“Sparebankens eierandelskapital utgj?r kr 653 426 400 fordelt p? 6 534 264 egenkapitalbevis ? kr 100,- fullt innbetalt.”

til

“Sparebankens eierandelskapital utgj?r kr 784 111 600 fordelt p? 7 841 116 egenkapitalbevis ? kr 100,- fullt innbetalt.”

– Erverv av egne egenkapitalbevis – forstanderskapet gjorde f?lgende vedtak:

1. Forstanderskapet gir styret fullmakt til ? erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for
samlet p?lydende NOK 78,4 millioner, som er innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift.
2. Den samlede p?lydende verdi av egenkapitalbevis som banken eier – eller har avtalepant i, skal ikke overstige 10 % av bankens totalt p?lydende eierandelskapital.
3. Fullmakten gjelder i 18 m?neder fra vedtakstidspunktet.
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje til minimumskurs lik 100,00, og den h?yeste kursen som
skal betales er NOK 400,00 pr. egenkapitalbevis. Innenfor disse grenser aksepteres som avtalepant inntil 60 % av markedsverdien p? egenkapitalbevisene som sikkerhet for fordringer.
5. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kj?p i verdipapirmarkedet via Oslo B?rs og
avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked.
6. Fullmakten forutsetter Finanstilsynets godkjennelse.

Source: Millistream

Similar Posts