Finans

EKSTRAORDIN?R GENERALFORSAMLING

Samla skattepliktig bruttoinntekt auka med n?r 9 prosent fr? 2007 til 2008, og utgjorde 1 300 milliardar kroner for busette personar 17 ?r og eldre. Gjennomsnittleg bruttoinntekt var p? 345 300 kroner.

Personinntekt l?nn, som er den st?rste inntektskomponenten i dei skattepliktige inntektene, auka med n?r 10 prosent i 2008. Tilsvarande auka kapitalinntektene med vel 9 prosent.

St?rre auke i inntektsfr?draga

Bruttoinntekt fr?trekt inntektsfr?drag og s?rfr?drag tilsvarar allmenn inntekt, og er grunnlag for berekning av kommune-, fylkes- og fellesskatt. Medan statistikken syner at bruttoinntekta auka med 9 prosent, auka inntektsfr?draga med 20 prosent i 2008. Gjennomsnittleg inntektsfr?drag utgjorde 103 600 kroner. Minstefr?draget er det st?rste inntektsfr?draget med 53 800 kroner i gjennomsnitt. Fr?drag for renter utgjorde 33 100 kroner i gjennomsnitt i 2008.

I perioden 1993 til 2008 har storleiken p? samla gjennomsnittleg inntektsfr?drag auka fr? 43 800 kroner til 103 600 kroner. Dette er ein auke p? 44 100 kroner omrekna til 2008-kroner. Minstefr?draget har auka jamt i perioden, medan gjennomsnittleg rentefr?drag har variert. Bruttoinntekta har auka med 188 100 kroner, som omrekna til 2008-kroner tilsvarer ein auke p? 132 000 kroner.

Fleire selde verdipapir med tap

Likninga syner at 255 000 personar selde verdipapir med tap i 2008. Dette er over 100 000 fleire enn i 2007. Samla tap ved sal av verdipapir var p? 16,6 milliardar kroner i 2008 mot vel 5 milliardar ?ret f?r.

Medan fleire selde med tap, var det 155 000 f?rre personar som selde aksjar og verdipapir med vinst i 2008. Skattepliktig vinst ved sal av aksjar blei n?r halvert til 12 milliardar kroner i 2008. Skattefritt utbyte og vinst utgjorde vel 3 milliardar kroner. Skattefritt utbyte utgjorde stordelen av dette bel?pet. Ved ? sortere alle personane etter storleiken p? bruttoinntekta, er over 90 prosent av vinst ved sal av aksjar registrert p? dei 25 prosentane som har h?gast bruttoinntekt. Tilsvarande er det ogs? blant desse at storparten av tap ved sal av aksjar og aksjeutbyte er registrert.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken byggjer p? eit uttrekk fr? Skattedirektoratet sitt register over sj?lvmeldingar ved ordin?r likning, og omfattar alle busette personar 17 ?r og eldre. Bruttoinntekta omfattar alle registrerte skattepliktige inntekter f?r inntektsfr?drag. Skattefritt aksjeutbyte og skattefri vinst ved sal av aksjar er lagt til bruttoinntekta, renteinntekter som vert skattelagt ekstra og uttak fr? deltakarlikna selskap er trekt ut av bruttoinntekta. For meir informasjon om datagrunnlaget, sj? Om statistikken.

Tabeller

Tabell 1 Skattepliktige inntekter og formue for busette personar 17 ?r og eldre. 2007 og 2008. Millionar kroner, talet p? personar med bel?p og gjennomsnitt for alle
Tabell 2 Skattepliktige inntekter og formue for busette personar 17 ?r og eldre, etter kvartilfordelt bruttoinntekt.2008. Gjennomsnitt i kroner for alle
Tabell 3 Gjennomsnittleg bruttoinntekt og inntektsfr?drag for busette personar 17 ?r og eldre. 1993-2008

Similar Posts