del?rsrapporter

Ex utbytte kr. 1,75 i dag.

Schibsted ASA har gjennom sitt heleide datterselskap Schibsted Eiendom AS akseptert et bud om salg av eiendommen som benyttes av Schibsted Trykk AS i Sandakervn. 121 i Oslo for kr 760 mill. Bygget best?r av produksjonslokaler, lager, kontorer og parkeringsarealer, totalt i underkant av 45.000 kvm. Det vil bli tegnet en 15 ?rs leieavtale med opsjon p? fornyelse i fem pluss fem pluss fem ?r. En endelig avtale er under utarbeidelse, og transaksjonen forventes avsluttet i l?pet av andre kvartal 2010.

Den regnskapsmessige gevinsten for Schibsted vil v?re i st?rrelsesorden NOK 400 mill. P? konsernniv? vil salget f?re til en netto reduksjon av driftsresultat f?r andre inntekter og kostnader (EBITA) p? rundt NOK 30 mill. ?rlig. I Schibsted Trykks regnskaper vil leiekostnader forbli uendret.

Salget betinger godkjennelse fra styret i Schibsted ASA. Fra kj?pers side er det
tatt forbehold om finansiering.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirekt?r ?konomi og finans. Mobil: +47 916 86 695.

Oslo, 26. mars 2010
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direkt?r

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1397993]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts