?konomi

F?rrest uf?re p? Vestlandet

20-02-2014 13:25 KLP Vestlandet kommer best ut n?r det gjelder antall uf?re, med en uf?reandel p? ti prosent. Det er under landsgjennomsnittet p? 12 prosent, viser KLPs uf?reanalyse fra 2013. Samtidig er stadig flere i jobb etter fylte 62 ?r.

Vestlandet kommer best ut n?r det gjelder antall uf?re, med en uf?reandel p? ti prosent. Det er under landsgjennomsnittet p? 12 prosent, viser KLPs uf?reanalyse fra 2013. Samtidig er stadig flere i jobb etter fylte 62 ?r.
Rogaland er det fylket som kommer best ut n?r det gjelder antall uf?re, viser en analyse KLP har gjennomf?rt blant sine medlemmer i kommunene. Der er uf?reandelen bare ni prosent, mens snittet p? landsbasis ligger p? 12 prosent. Sogn og Fjordane kommer nest best ut n?r det gjelder antall uf?re. Der er andelen uf?re p? ti prosent, det samme som i Hordaland, viser KLP-analysen.
H?yest uf?reandel i Nord-Norge
Uf?reanalysen viser at det er store regionale forskjeller. P? Vestlandet er det en gjennomsnittlig uf?regrad p? om lag ti prosent, mens i Troms, Nordland og Finnmark ligger uf?regraden p? henholdsvis 14, 15 og 18 prosent.
I snitt blant de mellom 62-66 ?r var 32 prosent uf?re i 2013, mens 24 prosent tok ut AFP.
– Det er imidlertid en klar sammenheng mellom hvor mange som g?r p? uf?repensjon og hvor vanlig det er ? tidligpensjonere seg. I de fylkene der det er hyppig bruk av AFP er det jevnt over lavere uttak av uf?repensjon. Kostnadene knyttet til uf?repensjon og AFP m? derfor ses i sammenheng, sier leder for seksjon for N?ringspolitikk og analyse i KLP, Morten Gjelstad.

Flere eldre i arbeid
Ansatte i kommunal sektor jobber stadig lengre, mens uttak av tidligpensjon faller, viser KLP-analysen. Det betyr at en stadig ?kende andel av de som er mellom 62 og 67 ?r er i arbeid.
Ved 66-?rs alder var 30 prosent i arbeid i 2013, det er en oppgang fra 28 prosent i 2012. Blant 64-?ringer var 50 prosent i arbeid ifjor, opp fra 40 prosent i 2009. Uttaket av AFP sank fra 25 prosent blant 64-?ringer i 2009 til 20 prosent i 2013.

A to już wiesz?  Boozt.com introduserer tre nye merker: Odd Molly, Wolford og VJ Since 1890

Flere uf?re kvinner
Kvinner i alle aldersgrupper har atskillig h?yere uf?reandel enn menn.
– Ved 60-?rs alder er 30 prosent av kvinner og 19 prosent av menn uf?re. Samtidig er det flest kvinner som benytter seg av gradert uf?repensjon, sier Gjelstad.
6 av 10 nye uf?re er over 50 ?r. 3 av 4 av de som ble uf?re i 2009 var fortsatt helt eller delvis uf?re ved utgangen av fjor?ret, mens ti prosent er tilbake i arbeid. Andelen nye uf?re blant KLP-medlemmene har sunket fra to prosent i 2009, til 1,6 prosent i 2013 blant 60?64-?ringene.
?ker med alder
I aldersgruppen 40-44 ?r er uf?regraden fem prosent, mens blant de mellom 55 og 59 ?r er uf?regraden 16 prosent p? landsbasis. I aldersgruppen 60-61 ?r er det 21 prosent som er uf?re. Blant KLPs medlemmer er det under én prosent uf?re under 30 ?r.
For ytterligere informasjon:
Leder seksjon for N?ringspolitikk og analyse i KLP, Morten Gjelstad
Telefon: 918 13 447
E-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy