DK

Feldschlösschen samler produktionen i Rheinfelden

Halv?rsrapport 2010: 2,4 mio. flere

DSB havde ca. 98 mio. kunder i 1. halv?r 2010, hvilket er en stigning p? 3 procent i forhold til samme periode sidste ?r. Stigningen er resultatet af en aggressiv strategi i Danmark, hvor en forbedret rettidighed i kombination med en ?ndret priss?tning og en r?kke nye kundetiltag har medf?rt kundefremgang. Hertil kommer kundev?kst i Sverige p? 3 procent og indregningen af det tyske operat?rselskab VIAS.
Markant flere tog til tiden
I Fjern- & Regionaltog er antal forsinkelser faldet med 3,5 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2009. Udviklingen er et resultat af en fokuseret indsats p? en forbedring i rettidigheden, herunder de igangsatte aktiviteter vedr?rende IC3-togs?ttene. Antallet af forsinkelser er i S-tog steget med 0,5 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2009. B?de S-tog og Fjern- & Regionaltog har i hele 2. kvartal 2010 haft f?rre forsinkelser end de fastsatte m?l i trafikkontrakterne.
DSB vinder forsat markedsandele p? Storeb?lt
I forhold til bilen har DSB vundet markedsandele i hvert af de seneste 8 kvartaler. I 1. halv?r 2010 var det samle-de antal rejser over Storeb?lt u?ndret i forhold til 2009. Andelen af biler gik tilbage med 3 procent, mens antal togrejsende gik frem med ca. 2 procent. DSB’s markedsandel steg s?ledes til i alt 27 procent sammenlignet med 26 procent i 1. halv?r 2009.
K?bet af VIAS
DSB k?bte i marts 2010 50 procent af det tyske operat?rselskab VIAS GmbH. Selskabet er n?gletal- og regnskabsm?ssigt indregnet fra 1. april 2010.
Resultat f?r skat p? 183 mio. kr.
Koncernens resultat f?r skat udgjorde 183 mio. kr. (185 mio. kr.) i 1. halv?r 2010, hvilket er i overensstemmelse med det forventede. Resultatniveauet er realiseret p? trods af sporarbejder, herunder sporsp?rringer p? S-togsnettet, driftsomkostninger som f?lge af det h?rde vintervejr, stigende afskrivninger samt en fortsat ?get indsats p? kundeforbedrende tiltag under forandringsprogrammet Sporskifte2010. Den ?gede kundeindsats har resulteret i flere kunder, men er ogs? afspejlet i det generelle omkostningsniveau i DSB. Omvendt er resultatet positivt p?virket af kompensationen fra AnsaldoBreda og faldende finansielle omkostninger, hvilket blandt andet skyldes et generelt lavere renteniveau samt mindre g?ldsforpligtel-ser.

A to już wiesz?  Jule Advarsel!

IC4-levering
Ved udgangen af juni 2010 har DSB f?et leveret i alt 24 IC4-togs?t. Fra januar 2010 indg?r IC4 ogs? i driften af nonstop-trafikken mellem K?benhavn og ?rhus. Denne trafik er pr. 16. august 2010 udvidet fra 4 til 6 daglige afgange, hvorved IC4-togene indg?r i den ordin?re k?replan med 98 ugentlige afgange.
Status p? omd?mme
Forbedret rettighed og nye produkttiltag har udover en stigende kundetilstr?mning ogs? haft en positiv afsmittende effekt p? DSB’s omd?mme (Reputation Institute omd?mmem?ling). S?ledes opn?ede DSB en omd?mmescore p? 63,2 i juni m?ned i 2. kvartal 2010. Der skal dog stadig fokuseres for at fastholde den h?je score resten af ?ret.
Sporarbejder p? S-togsnettet
P? S-togsnettet gennemf?res i 2010 omfattende sporar-bejder. I 2. kvartal 2010 omfatter sporarbejdet prim?rt udskiftning af spor p? Hiller?dstr?kningen. Dette sporarbejde forventes afsluttet den 27. september.
Den stigende produktivitet forts?tter
DSB har sammenlignet med 1. halv?r 2009 haft en stig-ning i produktiviteten. Antal togrejser per medarbejder er steget med godt 1 procent og antal togkilometer per medarbejder med 3 procent.
DSBFirst/Kystbanen
DSBFirst’s danske operat?rrettidighed var p? 97,5 procent i 1. halv?r 2010, mens den svenske opera-t?rrettighed har ligget p? 99,86 procent. Den kundeoplevede rettidighed har derimod v?ret utilfredsstillende over en lang periode. Den nye k?replan der tr?dte i kraft medio august forventes, sammen med en r?kke andre tiltag, at forbedre rettidigheden p? den danske str?kning i 2. halv?r 2010.
Sporskifte2010
M?lene i genopretningsprogrammet Sporskifte2010 er n?et. Ved udgangen af 2. kvartal har vi opn?et en kundev?kst p? 4 procent, godt 60 mio. internationale kunder fra 2011, med de nye udenlandske operationer, identificerede effektiviseringspotentialer p? i alt 400 mio. kr. med fuld effekt i 2011 og endelig en omd?mmescore p? 60. DSB vil fortsat arbejde ud fra ambitionerne i Sporskifte2010 med fokus p? pr?cision, kunde- og produktvendte indsatser og effektivisering.
Forventning til resultat f?r skat i 2010
Resultat f?r skat forventes fortsat at blive i st?rrelses-ordenen 450 mio. kr.
Se halv?rsregnskabet for 2010 her
L?s ogs?:
DSB n?r sine strategiske m?l et halvt ?r f?r tid

A to już wiesz?  Carl Ras ?bner sit 9. engroscenter i Hiller?d

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy