Finans

Finanskalender for 2010

Tolvm?nedersveksten i pengemengden (M2) var 2,3 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 3,1 prosent m?neden f?r. Nedgangen skrev seg fra andre finansielle foretak.
Den totale pengemengden bel?p seg til 1 519 milliarder kroner ved utgangen av oktober, en oppgang fra 1 506 milliarder kroner ved utgangen av september.
Redusert pengemengdevekst for andre finansielle foretak
Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 132 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvm?nedersveksten for disse foretakene var -16,8 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra -0,3 prosent ved utgangen av september. Dette er den laveste tolvm?nedersveksten siden september 2006 da den var -21,5 prosent.
?kning i pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak
Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av oktober 511 milliarder kroner. Tolvm?nedersveksten for disse foretakene var 2,5 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra -0,3 prosent m?neden f?r. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 43,6 prosent av deres innenlandske bruttogjeld m?lt ved kredittindikatoren K2 ved utgangen av oktober. S? sent som i desember 2007 var denne andelen h?yere enn 50 prosent.
Uendret pengemengdevekst for husholdninger
Husholdningene stod for 818 milliarder kroner, eller mer enn halvparten av den samlede pengemengden, ved utgangen av oktober. Tolvm?nedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,7 prosent, det samme som m?neden f?r. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som if?lge kredittindikatoren K2var p? 6,7 prosent ved utgangen av oktober. For mer om husholdningenes finansielle situasjon, se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.
Pengemengden, vekst i prosent
För tabell, se; http://www.ssb.no/m2/
Negativ vekst i basispengemengden
Basispengemengden utgjorde 114 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 105 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvm?nedersveksten i basispengemengden gikk ned fra 22,7 prosent i september til -21,2 prosent fram til utgangen av oktober. Nedgangen har sammenheng med at bankenes folioinnskudd i Norges Bank ?kte enda mer i oktober 2008 enn i oktober i ?r (basiseffekt).
Definisjoner
Pengemengden M2 best?r av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige l?neinstitutter, banker og pengemarkedsfond). Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige l?neinstitutter og pengemarkedsfond.
Basispengemengden (M0) defineres som summen av bankenes og pengeholdende sektors (se ramme over) beholdning av norske sedler og mynt i oml?p samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd).

Similar Posts