del?rsrapporter

Fjerde kvartals finans rapport

Austevoll Seafood konsernet hadde driftsinntekter p? MNOK 3 201 i kvartalet (Q4 2008 MNOK 1 552). EBITDA f?r verdijustering av biomasse i fjerde kvartal var MNOK 556 (Q4 2008 MNOK 296). Det er oppn?dd gode priser p? konsernets pelagiske konsumprodukter, atlantisk laks og ?rret. Oppn?dde salgspriser for fiskemel har i fjerde kvartal 2009 v?rt h?yere enn prisene for samme kvartal i 2008, mens fiskeoljeprisene har v?rt betydelige lavere sammenlignet med samme kvartal i fjor. Prisbildet for fiskemel og fiskeolje har vist en stigende tendens ogs? gjennom fjerde kvartal. EBIT f?r verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 423 (Q4 2008 MNOK 149). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 488 (Q4 2008 MNOK 266). Det er i fjerde kvartal foretatt en nedskrivning p? MNOK 14 som i hovedsak er knyttet til utfasede fiskefart?y i Peru.
Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i fjerde kvartal MNOK 23 (Q4 2008 MNOK 46). De st?rste
tilknyttede selskapene i 2009 er Br. Birkeland AS, Norskott Havbruk AS (eier av oppdrettsselskapet
Scottish Sea Farms Ltd.) og Shetland Catch Ltd.
Konsernets netto rentekostnader utgjorde i fjerde kvartal 2009 MNOK – 59 (Q4 2008 MNOK – 76). Reduksjon i netto rentekostnader kommer som f?lge av redusert gjeld gjennom ?ret, og et lavere renteniv? sammenlignet med samme periode i fjor. Konsernets netto andre finanskostnader utgjorde i fjerde kvartal 2009 MNOK 2 (Q4 2008 MNOK -73). Resultat etter skatt var i kvartalet MNOK 335 (Q4 2008 MNOK 103).

For ytterligere informasjon, se vedlagt rapport og presentasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source: Millistream

Similar Posts