Finans

Forel?pig ?rsregnksap

Forel?pig

Sparebanken ?st oppn?dde i 2009 et meget sterkt
resultat. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
?kte betydelig for konsernet sammenliknet med 2008.
Videre har det v?rt en meget positiv verdiutvikling
p? bankens finansielle investeringer i 2009.

Bankens styre foresl?r et utbytte p? kr 4,00 pr.
egenkapitalbevis. Grunnlaget for utbytte er en sterk
egenkapitalrentabilitet p? 21,9 prosent og en
kjernekapitaldekning p? hele 14,2 prosent etter
utbytte.

RESULTAT

Konsernet oppn?dde i 2009 et resultat f?r skatt p?
401,4 mill. kroner mot et underskudd p? 508,8 mill.
kroner i 2008. Forbedringen i resultatet skyldes i
hovedsak at banken har gjenvunnet deler av tap p?
bankens finansielle investeringer f?rt i 2008. Videre
er nettorenten betydelig bedre sammenliknet med i
fjor. Tap p? utl?n til bedrifter er fortsatt
begrenset og tap p? utl?n til personkunder er
tiln?rmet ikke-eksisterende. Andre inntekter viser en
stabil utvikling og kostnadene er stabile.

I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
utgj?r resultat f?r skatt 1,70 prosent mot minus 2,22
prosent for samme periode i fjor.

Resultat etter skatt viser et overskudd p? 294,4
mill. kroner mot et underskudd p? 385,8 mill. kroner
i 2008. Dette gir en egenkapital?rentabilitet p?
21,92 prosent for 2009.

Rentenetto
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 481,9
mill. kroner og viser en ?kning p? 45,3 mill. kroner
i forhold til 2008. Bankens datterselskap, AS
Financiering, bidrar betydelig til ?kningen.

Netto rente- og kredittprovisjons?inntekter tilsvarer
2,05 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
mot 1,91 prosent i 2008, dvs. en ?kning p? 0,14
prosentenheter.

Gjennom f?rste halv?r var nedgangen i utl?nsrenter
til privat- og bedriftsmarkedet relativt sett lavere
enn nedgangen i bankens fundingkostnad, og derved
oppn?dde banken en meget sterk rentenetto i denne
perioden. Den relative forskjellen ble mindre i 2.
halv?r, dog slik at 4. kvartal isolert sett ble bedre
enn 3. kvartal. Investeringer i syndikerte utl?n til
?st?europeiske banker samt h?yrisiko-obligasjoner er
betydelig redusert gjennom 2009. Bidraget til
rentenettoen fra disse investeringene er derfor
gradvis redusert gjennom 2009.

Bankens fundingkostnad har i hovedsak fulgt
utviklingsl?pet til 3 m?neders Nibor i 2009.
Imidlertid har relativt sett h?y fastrente p? F-l?n i
Norges Bank og sertifikater p?virket
fundingkostnadene i perioden.

Driftsinntekter
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester
utgj?r 83,5 mill. kroner og viser en ?kning p? 2,2
mill. kroner i forhold til 2008. Provisjonsinntektene
kommer fra tradisjonelle banktjenester og inntektene
har v?rt helt stabile gjennom 2009.

Netto verdiendringer og gevinst/tap p? finansielle
eiendeler gir en inntektsf?ring p? 171,5 mill. kroner
for 2009, mens det i 2008 ble tapsf?rt 490,2 mill.
kroner.

Bankens finansielle investeringer i obligasjoner,
ansvarlige l?n og garantien til Eksportfinans ASA har
hatt en betydelig positiv utvikling i 2009, og banken
har derved gjenvunnet deler av tap p? finansielle
investeringer f?rt i 2008. Realiserte tap p?
obligasjonsportef?ljen er i ?r ca 82 mill. kroner.

Andre driftsinntekter utgj?r 16,9 mill. kroner og
viser en nedgang p? 2,3 mill. kroner i forhold til
2008.

Driftskostnader
Totale driftskostnader utgj?r 333,6 mill. kroner og
tilsvarer 1,42 prosent av gjennomsnittlig
forvaltningskapital. Til sammenlikning utgjorde
totale driftskostnader 317,1 mill. kroner og
tilsvarende 1,39 prosent av gjennomsnittlig
forvaltningskapital i 2008. ?kningen skyldes
l?nns?kning i tr?d med tariffoppgj?ret, avsetning for
overskuddsdeling til ansatte og kostnadsf?ring av
estimatavvik p? bankens pensjonsforpliktelse.

Provisjonskostnader og kostnader ved bank?tjenester
utgj?r 24,3 mill. kroner i 2009 mot 24,9 mill. kroner
i 2008. Provisjonskostnadene fordeler seg jevnt over
?ret. Forskjellen mellom morbank og konsern gjelder i
sin helhet formidlingsprovisjon i AS Financiering.

L?nn og generelle administrasjonskostnader utgj?r
243,9 mill. kroner mot 223,5 mill. kroner for samme
periode i fjor. Antall ?rsverk ved utgangen av 4.
kvartal var 277 mot 278 ved utgangen av 2008.

Andre driftskostnader utgj?r 52,3 mill. kroner, en
reduksjon p? 4,0 mill. kroner i forhold til samme
periode i fjor.

Tap p? utl?n og garantier
Konsernets totale tapskostnad i 2009 er 25,0 mill.
kroner. Det er netto tilbakef?rt (inntektsf?rt) 3,9
mill. kroner p? utl?n og garantier til
kreditt?institusjoner i 2009, mens det for tap p?
utl?n og garantier til kunder er tapsf?rt 28,9 mill.

Tap p? utl?n og garantier til kredittinstitusjoner
Det er ikke foretatt ytterligere nedskrivninger p?
islandske banker i 4. kvartal. Total nedskrivning p?
islandske banker utgj?r dermed 144,9 mill. kroner.
Bankens bokf?rte eksponering mot islandske banker
etter nedskrivning for tap er begrenset til kun 6,2
mill. kroner.

A to już wiesz?  Schibsted ASA (SCH) - Aftonbladet hever l?ssalgsprisen

Bankens eksponering mot ?st-Europa er ved utgangen av
desember begrenset til to banker med samlet
utest?ende p? 49,5 mill. kroner. Risikoen for tap
anses som meget begrenset, og gruppevise
nedskrivninger er i all hovedsak tilbakef?rt.

Brutto misligholdte og tapsutsatte engasje?menter
utgj?r 156,9 mill. kroner ved utgangen av 4. kvartal
2009, mens netto misligholdte og tapsutsatte
engasje?menter utgj?r 12,0 mill. kroner. Misligholdte
og tapsutsatte engasje?menter p? utl?n til
kredittinstitusjoner best?r av banker p? Island samt
en ukrainsk bank.

Tap p? utl?n og garantier til kunder
Det er netto tapsf?rt 28,9 mill. kroner p? utl?n og
garantier til kunder i 2009, hvorav 13,9 mill. kroner
gjelder tapsf?ring i AS Financiering. I 2008 utgjorde
tap p? utl?n til kunder 94,9 mill. kroner.

Individuelle nedskrivninger p? utl?n og garantier til
kunder har ?kt med 22,0 mill. kroner fra forrige
?rsskiftet og utgj?r 96,4 mill. kroner pr. 31.12.09.

Nedskrivninger p? grupper av utl?n til kunder utgj?r
58,0 mill. kroner pr. 31.12.09 og er redusert med
23,0 mill. kroner i forhold til forrige ?rsskiftet.

Brutto misligholdte og tapsutsatte engasje?menter
utgj?r 254,1 mill. kroner mot 287,8 mill. kroner i
2008. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer
utgj?r 157,8 mill. kroner og viser en nedgang p? 57,7
mill. kroner i forhold til 2008.

Brutto misligholdte og tapsutsatte engasje- menter
til personkunder g?r ned med 53,3 mill.
Kroner, mens tilsvarende tall for n?ringslivskunder
?ker med 19,6 mill. kroner.

Disponering av ?rsoverskuddet
Styret foresl?r at ?rsoverskuddet i morbank blir
disponert som vist nedenfor. Utbytte er foresl?tt med
kr 4,00 pr. egenkapitalbevis.

(Tall i mill. kroner) 2009
Utbytte egenkapitalbevis 82,9
Overf?rt til utjevningsfond 50,1
Overf?rt sparebankens fond 115,0
Gaver 20,0
?rsoverskudd 268,0

Utjevningsfondet (eksklusiv utbytte) utgj?r n? 100,8
mill. kroner som tilsvarer kr 4,86 pr.
egenkapitalbevis.

BALANSE
Forvaltningskapitalen er redusert med 3.213,7 mill.
kroner siden forrige ?rsskiftet og utgj?r 21.967,2
mill. kroner ved utgangen av 2009. Reduksjonen i
forvaltningskapitalen er i tr?d med de valg som er
tatt for ? bygge ned balansen som et viktig tiltak i
finanskrisen. Nedbygging av balansen medf?rte lavere
fundingbehov i en periode der kostnaden ved ny
funding var meget h?y. Banken har i perioden
prioritert inntjening fremfor vekst i utl?n til
kunder, samtidig som investeringer i syndikerte utl?n
og h?yrisiko-obligasjoner er bygget ned.

Kontanter og fordringer p? sentralbanker er redusert
med 1.291,5 mill. kroner siden forrige ?rsskiftet.
Dette som et ledd i ? normalisere bankens
likviditetsbeholdning etter finans?krisen. I samme
periode har statskasse?veksler ?kt med 671,8 mill.
kroner.

Netto utl?n til kredittinstitusjoner er redusert med
596,1 mill. kroner siden 31.12.08 og utgj?r pr.
31.12.09 401,8 mill. kroner. Syndikerte utl?n
eksklusiv Danmark og Norge utgj?r ved utgangen av
desember kun:
Island med 6,2 mill. kroner
Latvia med 43,7 mill. kroner
Ukraina med 4,6 mill. kroner

Netto utl?n til kunder utgj?r 16.619,0 mill. kroner
og viser en nedgang p? 867,9 mill. kroner siden
forrige ?rsskiftet. Brutto utl?n til personkunder
utgj?r 75,2 prosent av totale utl?n til kunder.

Beholdningen av sertifikater og obligasjoner viser en
nedgang p? 381,8 mill. kroner siden forrige
?rsskiftet og utgj?r 3.101,6 mill. kroner. I tillegg
kommer statskasseveksler med 671,8 mill. kroner.

Konsernets portef?lje pr. 31.12.09:

P?lydende Markedsverdi
Stat 350,0 357,4
Statskasseveksler 677,0 671,8
Statsgar./a. off. utsteder 527,0 529,5
Ansvarlige l?n finans 97,5 93,5
?vrige finans 1.115,0 1.123,7
Offshore 117,5 90,1
Olje 86,7 47,9
Shipping 98,8 71,3
Industri 202,0 161,4
Kraft 375,0 376,2
Eiendom 76,0 66,0
?vrige 187,0 184,6
Sum andre 1.143,0 997,5
Totalt 3.909,5 3.773,4

Likviditetsportef?ljen utgj?r p?lydende 3.230,5 mill.
kroner og markedsverdien er 3.243,5 mill. kroner.
Investeringsportef?ljen utgj?r p?lydende 679,0 mill.
kroner og markedsverdien er 529,9 mill. kroner. Til
sammenlikning utgjorde investeringsportef?ljen ved
utgangen av 3. kvartal 2009 hhv p?lydende 777,6 mill.
kroner og markedsverdi 596,8 mill. kroner.

For likviditets?portef?ljen er vektet gjennomsnittlig
l?petid frem til avtalt forfall beregnet til 1,91 ?r,
mens tilsvarende for investerings?portef?ljen er 2,75
?r.

A to już wiesz?  FRO - Dividend information

Innskudd fra kunder er redusert med 341,6 mill.
kroner fra forrige ?rsskiftet og utgj?r 7.296,8 mill.
kroner 31.12.09.

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgj?r
8.751,7 mill. kroner og viser en reduksjon p? 1.957,7
mill. kroner siden ?rsskiftet. Dette skyldes forfall
og tilbakekj?p av gjeld.

Andre langsiktige l?neopptak er redusert med netto
2.031,4 mill. kroner og utgj?r pr. 31.12.09 2.380,3
mill. kroner. Syndikerte innl?n i valuta er redusert
med 180 mill. euro ved f?rtidig innfrielse og
tilbakebetaling av trekkfasilitet med 80 mill. euro.
Videre er Schuldscheins innfridd med 45 mill. euro.
Banken har totalt trukket 1.500 mill. kroner i F-l?n.
Banken har deltatt i statens bytteordning med 915,4
mill. kroner pr. 31.12.09.

Kortsiktige innl?n (definert som innl?n med
gjen??st?ende l?petid under 1 ?r) utgj?r 2.295,0
mill. kroner.

LIKVIDITET
Banken har egne rammer for likviditetsbuffere som
medf?rer en robust likviditetsstrategi. Dette
inneb?rer blant annet at banken til enhver tid skal
ha likviditet nok til ? klare 12 m?neders normal
drift uten tilf?rsel av nye midler. Bankens
likviditetspognose viser tilstrekkelig likviditet
frem til januar 2011 forutsatt uendret
forvaltningskapital. Med bakgrunn i dette er banken
komfortabel med sin likviditetssituasjon.

Etableringen av eget boligkredittforetak har endret
konsernets finansieringsstruktur gjennom muligheten
til ? utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OmF).
Dette styrker bankens finansieringssituasjon
ytterligere.

Banken opplever en normalisert tilbuds?situasjon i
pengemarkedet som inneb?rer at eventuell vekst i
forvaltningskapitalen i 2010 kan finansieres p?
tilfredsstillende margin-niv?.

FINANSIELLE RISIKOER
Kredittrisiko knyttet til utl?n til kunder har v?rt
stabil gjennom 2009. Det har ikke v?rt klare tegn til
svekket kvalitet, dog har misligholdet ?kt moderat.
Kredittrisikoen m?les ved klassifisering av kunder
etter betjeningsevne, soliditet og sikkerhet.

Kredittrisiko knyttet til finansielle investeringer
er forutsetningsvis redusert som en f?lge av bedret
konjunktursituasjon pr. 31.12.09 sammenliknet med
samme tid i fjor. ?kt oljepris har bidratt positivt
for driftssituasjonen til selskaper banken har
investert i (obligasjoner).

Kredittrisiko knyttet til bankens
likviditets?portef?lje er lav og uforandret gjennom
?ret og forvaltes innenfor konservative rammer hva
ang?r motpart, sektor og l?petid.

Renterisikoen holdes innenfor fastsatte rammer og er
begrenset ved at eiendeler og gjeld har flytende
rente eller er swappet til flytende rente.

Valutarisiko sikres ved inng?else av
terminforretninger eller basis??-swapper.

Eksponering mot egenkapitalinstrumenter utover
bankens datterselskap og strategiske investeringer er
begrenset. Rammen for investeringer for handelsform?l
er begrenset oppad til 60 mill. kroner.

KAPITALDEKNING
Netto ansvarlig kapital utgjorde 2.007,7 mill. kroner
ved ?rsskiftet, hvorav konsernets netto kjernekapital
utgjorde 1.663,1 mill. kroner. Med et
beregningsgrunnlag p? 11.735,3 mill. kroner tilsvarer
dette en kapitaldekning p? 17,11 prosent hvorav
kjernekapitaldekningen utgj?r 14,15 prosentpoeng.

Banken gjennomf?rte med virkning fra 2. kvartal en
offentlig fortrinnsrettet emisjon som, fratrukket
kostnader, medf?rte en ?kning i
egenkapitalbeviseiernes kapital med 181,9 mill.
kroner.

Bankens styre har vurdert behovet for eventuelt ?
styrke bankens egenkapital gjennom Statens
finansfond. Vurderingen har v?rt basert p? en
fremskrivning med moderat vekst i
forvaltningskapitalen ved utl?n til personer og
bedrifter, stabil marginutvikling og begrensede tap
p? utl?n. Fremskrivning av resultat og balanse for
2010 og 2011 viser ut fra ovennevnte forutsetninger
en ansvarlig kapital pr. utgangen av 2011 p? i
overkant av 15 prosent og en kjernekapital p? n?rmere
13 prosent. P? dette grunnlag har bankens styre valgt
ikke ? ?ke bankens egenkapital gjennom Statens
finansfond.

DinBANK.no
DinBANK.no er Sparebanken ?sts internettsatsning og
hadde sin oppstart 4. september 2006. DinBANK.no er
etablert som et meget enkelt, effektivt og rimelig
bankalternativ for selvbetjeningskunder. DinBANK.no
har i all hovedsak gitt l?n til kunder med pant i
bolig innenfor 70 prosent bel?ningsgrad. Kundene
kommer fra hele Norge, dog med overvekt av kunder i
fylkene Oslo, Akershus og Buskerud. DinBANK.no har
ved utgangen av 2009 et utl?nsvolum p? 1.150,9 mill.
kroner. Innskudd fra kunder utgj?r 404,6 mill.
kroner. Resultatet fra DinBANK.no viser et overskudd
f?r skatt p? 9,2 mill. kroner, mot 0,5 mill. kroner i
2008.

DATTERSELSKAPER
Sparebanken ?st Boligkreditt AS er et heleid
datterselskap av Sparebanken ?st. Selskapet ble
stiftet 14.04.09 og har til form?l ? yte eller
erverve bolig?hypotekl?n, eiendoms?hypotekl?n, l?n
sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder
eller offentlig l?n, og ? finansiere
utl?nsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av
obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets
forvaltnings?kapital var pr. 31.12.09 1.897,7 mill.
kroner og best?r i all hovedsak av 1. prioritets
pantel?n i bolig, og er finansiert gjennom
obligasjoner med fortrinnsrett og trekkrettighet fra
morselskapet. Selskapets egenkapital er 75,0 mill.
kroner. Resultat etter skatt viser et overskudd p?
2,9 mill. kroner.

A to już wiesz?  Veidekke med god avslutning p? et krevende ?r

AS Financiering er et heleid finansierings?selskap av
Sparebanken ?st. Hovedproduktet er
gjeldsbrevfinansiering av bil, i det alt vesentlige
bruktbil. Selskapet har i 2009 hatt en meget god
inntjening som mer enn kompenserer for ?kte tap i
perioden. Selskapet oppn?dde et overskudd etter skatt
p? 21,0 mill. kroner i 2009 mot 5,4 mill. kroner i
2008. Forvaltningskapitalen utgj?r 874,2 mill.
kroner. Ved utgangen av 2009 har selskapet 26 ansatte
tilsvarende 22 ?rsverk.

Sparebanken ?st Eiendom AS har som hovedform?l ?
drive vanlig eiendomsdrift ved kj?p og salg, utleie
og utvikling av fast eiendom samt kj?p og salg av
l?s?re innenfor ulike forretningsomr?der.
Driftsinntekter utgjorde 20,3 mill. kroner i 2009 mot
19,9 mill. kroner i 2008. Resultat etter skatt viser
et overskudd p? 2,3 mill. kroner i 2009, mot et
underskudd p? 1,2 mill. kroner i 2008. Selskapet har
6 ansatte, aksjekapitalen er 35,1 mill. kroner.

?st Prosjekt AS har som hovedform?l ? overta
prosjekter og drive industri- og handels?virksomhet
til sikring og realisering av utsatte engasjementer i
morbanken. Selskapet har ingen ansatte og
aksjekapitalen utgj?r 12,0 mill. kroner. Resultat
etter skatt viser et overskudd p? 0,3 mill. kroner i
2009, mot 0,5 mill. kroner i 2008.

GARANTI – EKSPORTFINANS ASA
Sparebanken ?sts forpliktelse overfor Eksportfinans
ASA utgjorde pr. 31.12.08 127,3 mill. kroner, hvorav
bel?pet over 100 mill. kroner er dekket gjennom en
kontragaranti mot en st?rre nordisk bank. Pr.
31.12.09 er forpliktelsen redusert til 46,6 mill.
kroner.

UTSIKTER FREMOVER
Konsernet Sparebanken ?st forventer rimelig
stabilitet i kvartalsresultatene gjennom 2010. Netto
rente- og kredittprovisjonsinntekter antas dog ? bli
satt under press fra bl.a. fundingkostnaden i
pengemarkedet og ?kt konkurranse i bankmarkedet
generelt. Salg av forsikringsprodukter vil bidra mer
i 2010 sammenliknet med 2009. Satsningen er
imidlertid av langsiktig karakter og inntektsomfanget
antas ? ?ke fremover. Konsernet forventer en
begrenset tilbakef?ring av tidligere urealiserte tap
p? verdipapirer og garantien gitt til Eksportfinans
ASA sammenlignet med 2009. Svingninger i
markedsverdiene kan dog ikke utelukkes. Fortsatt
sterk kostnadskontroll vil gi ingen eller en meget
lav ?kning i de samlede driftskostnadene. Det
forventes at tap p? utl?n til kunder vil ligge klart
innenfor langsiktige m?ltall.

Konsernets soliditet er ved inngangen til 2010
sterkere enn p? flere ?r. Evnen til ? st? i mot en
eventuell “double dip” i norsk og internasjonal
?konomi er derfor klart tilstede. Konsernet vil i
2010 videref?re en langsiktig og robust
likviditetspolitikk med reserver til ? overleve minst
12 m?neder uten tilf?rsel av ny likviditet. Konsernet
Sparebanken ?st har soliditet og likviditet som
muliggj?r vekst i utl?n til kunder i 2010.

UTBYTTEPOLITIKK
Sparebanken ?st har som ?konomisk m?l for sin
virksomhet ? oppn? resultater som gir en god og
stabil avkastning p? bankens egenkapital og skape
verdier for egenkapital?bevis?eierne ved
konkurranse?dyktig avkastning i form av utbytte og
verdistigning p? egenkapitalbevisene.

?rsoverskuddet vil bli fordelt mellom
egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i samsvar
med deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken
?st vil sikte mot at 50-75 prosent av overskuddet
tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som
utbytte. I et normal?r vil ca. 10 prosent avsettes
til gaveform?l.

Ved fastsettelsen av utbytte og gaver vil det bli
tatt hensyn til bankens resultatutvikling,
markedssituasjon, stabilitet i utbytte samt behov for
kjernekapital. Dersom det i et enkelt ?r ikke er
resultatmessig dekning for et konkurransedyktig
utbytte, vil det likevel s?kes utbetalt et
konkurransedyktig utbytte ved overf?rsel av
n?dvendige midler fra utjevningsfondet.

Kontaktpersoner:

Adm. dir. Trond Tostrup, tlf. 90 16 93 69
Viseadm. dir. Kjell Engen, tlf. 95 77 50 03

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy