SE

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Vilka effekter har incitamentsprogram för personer i ledande befattningar? Hur p?verkar bankernas r?dgivare spararnas placeringar? Leder upplevd hög finansiell kunskap till d?liga beslut? Det är n?gra av de fr?gor som ska undersökas i forskningsprojekt om finansiella marknader som VINNOVA nu finansierar.
Forskningsprojekten f?r finansiering genom programmet Finansmarknadsforskning, som är ett uppdrag VINNOVA fick 2009 av regeringen. B?de privata och offentliga finansmarknadsaktörer ska kunna ha nytta av forskningen, som ska bidra till att finansmarknaderna fungerar bättre och förebygga risken för nya stora finansiella kriser.

Sju forskningsprojekt f?r finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor:
Utformning och effekter av incitamentsprogram, Swedish House of Finance, 3,8 miljoner
Projekt som med hjälp av registerdata bland annat ska testa hur beg?vade individer fördelas i ekonomin och vilka reala effekter, om n?gra, incitamentsprogram har.
Kontaktperoson: Paolo Sodini 08-736 90 00 ([email protected])
Företagens kreditmarknad, finansiella institutioner och konjunkturcykler, Handelshögskolan i Stockholm, 975 000
Syftar till att mäta och först? cykler i tillg?ngen p? kreditfinansiering för företag. Bland annat om tillg?ngen p? kredit, särskilt bankl?n, varierar över tiden, och i s? fall för vem, och i vilken utsträckning.
Kontakt: Bo Becker 08-736 90 00 ([email protected])
Local Government Finance Data Analysis, Örebro universitet, 3,5 miljoner
Ska använda en ny databas för finansiella transaktioner i svenska kommuner, landsting och regioner, samt deras bolag, tillsammans med annan statistik, för att analysera kommuners finansiella status, utveckling och strategiska utmaningar.
Kontaktperson: Lars Hultkrantz 019-30 30 00 ([email protected])

Financial Literacy and Self-Assessment, Swedish House of Finance, 660 000
Ska genomföra en bred undersökning och matcha individuell data om faktiska finansiella beslut (pension/förmögenhet) för att ta reda p? i vilken utsträckning upplevd hög finansiell kunskap leder till suboptimala beslut.
Kontaktperson: Anders Anderson 08-736 90 00 ([email protected])
Att först? de beteendemässiga drivkrafterna bakom skuldsättning och betalningsförsummelse, Swedish House of Finance, 2,7 miljoner
Ekonomiskt pressade individer l?nar ofta i större utsträckning till höga räntor, deltar oftare i lotterier, och utnyttjar oftare dyra kortsiktiga l?n, exempelvis sms-l?n. Projektet syftar till att ta reda p? om det finns ett orsakssamband mellan ekonomiskt utsatthet och s? kallade behavioral biases i individers beslutsfattande, genom att bland annat studera beteenden före och efter utbetalningar av löner eller andra förm?ner.
Kontaktperson: Marieke Bos, 08-736 90 00 ([email protected])

Hur r?dgivarrelationen p?verkar bankkunders sparande, Kungliga Tekniska Högskolan, 2,5 miljoner
Ska öka först?elsen av r?dgivarrelationens betydelse för konsumenters sparbeslut. Bankernas relationer till sina kunder är centrala b?de för banker som vill förmedla tjänster till kunderna och för myndigheter som övervakar finansmarknaderna.
Kontaktuppgifter: Kent Eriksson, 08-790 60 00 ([email protected])

Databas och forskning i finansiell ekonomi, Uppsala universitet, 2 miljoner
Ska sammanställa en databas som visar aktieägandet i Sverige. Exempel p? fr?geställningar som kan belysas är investerares och individers preferenser vad gäller företagens utbetalningspolitik, ägarkoncentration, kapitalkostnadsberäkningar med asveende p? ägarstruktur och olika investerares placeringshorisont.
Kontaktperson: Adri De Ridder, 018-471 00 00 ([email protected])

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. V?r uppgift är att främja h?llbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Att Solna   #International Realty   #Staffan Hempel   #Subito De