Finans

FORSTANDERSKAPSM?TE 27. NOVEMBER 2009

Innkalling til ekstraordin?r generalforsamling i Powel ASA - forslag om strykning av selskapets aksjer fra b?rsnotering, omdanning fra allmennaksjeselskap til

Styret i Powel ASA har i dag behandlet forslag om strykning av selskapets aksjer fra notering p? Oslo B?rs.
Styret er av den oppfatning at selskapet ikke lenger anses som egnet for b?rsnotering. Dette begrunnes med svak likviditet i aksjen, liten fri flyt i aksjen som f?lge av konsentrert eierstruktur og liten kapitalisert verdi.
Styret har p? denne bakgrunn vedtatt innkalling til ekstraordin?r generalforsamling den 16. desember 2009 for behandling av forslaget om strykning. Innkalling vil sendes aksjon?rene innen de lovp?lagte tidsfrister. S?fremt forslaget om strykning blir vedtatt av generalforsamlingen med det n?dvendige flertall, vil en s?knad om strykning umiddelbart deretter bli sendt til Oslo B?rs ASA.
Det vil samtidig bli foresl?tt for generalforsamlingen at selskapet blir omdannet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap, under forutsetning av at generalforsamlingen f?rst slutter seg til forslaget om strykning, at Oslo B?rs deretter gir samtykke til selskapets s?knad om strykning, og slik at det ogs? etter en slik omdanning vil bli lagt til rette for fortsatt fri omsetning av selskapets aksjer.
For sp?rsm?l, kontakt:
Styreleder Richard O. Aa, mob: 95744633
CEO B?rd Benum, mob: 48164670
Trondheim, 24. november 2009
Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy