del?rsrapporter

FORSTANDERSKAPSM?TE I SPAREBANKEN M?RE 19. MARS 2010

Med henvisning til l?neavtalen for det sikrete obligasjonsl?net DOF06, rapporterer DOF Net Asset Value (NAV) av de pantsatte aksjene i Norskan:

Per siste balansedato, 31. desember 2009, hadde aksjene i Norskan AS som er sikkerhet for obligasjonsl?net DOF06 en beregnet NAV p? NOKm 2 595 (basert p? verdianslag fra skipsmeglere innhentet per 31. desember 2009). Dette tilsvarer 266,2% av utest?ende l?nebel?p og oppfyller s?ledes l?neavtalens krav om minimum 125%.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt CFO Hilde Dr?nen, (+47) 56 18 10 00

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy