Revisjon

Fortsatt vekst og resultatforbedring

Veidekkekonsernet hadde en omsetningsvekst p? 14 % til 5,2 mrd. NOK i tredje kvartal 2012, mens konsernets samlede ordrereserve ?kte med 21 % til 16,1 mrd. NOK. Resultat f?r skatt ?kte 22 % til 274 MNOK, tilsvarende en resultatmargin p? 5,2 %.
– Resultatene for ?rets tredje kvartal viser at Veidekke fortsetter en positiv utvikling med god omsetningsvekst og ordreinngang. Boligsalget i Norge er bra, og entrepren?rmarginene bedres gradvis. Ogs? i Sverige ser vi en viss bedring innen entrepren?rvirksomheten, men der er boligkj?perne fortsatt avventende, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.
Veidekke omsatte i tredje kvartal for 5,2 mrd. NOK (4,6 mrd. NOK i 2011). Veksten er i hovedsak organisk, supplert av et mindre oppkj?p. Resultatet f?r skatt var 273,9 MNOK (225,1). Ordrereserven var p? 16,1 mrd. NOK ved utl?pet av tredje kvartal (13,4). Tallene er hentet fra segmentregnskapet for tredje kvartal, med tilsvarende tall for tredje kvartal i fjor i parentes.
– Den ?konomiske uroen i Europa og europeiske entrepren?rers satsinger i Norge skjerper konkurransen og legger press p? marginene. Vi st?r godt rustet til ? m?te konkurransen, og styrker v?rt kompetansegrunnlag med flere ansatte og stadig st?rre kull med traineer og l?rlinger. Sammen med ?kt fokus p? HMS og videreutvikling av v?re modeller for involverende samspill, setter dette oss i posisjon til ? ta godt vare p? markedsmulighetene og skape l?nnsom vekst ogs? fremover,” sier konsernsjef Terje R. Venold.
Entrepren?rvirksomhet
Omsetningen i entrepren?rvirksomheten var p? 3,9 mrd. NOK i tredje kvartal (3,5), og en bedring i resultatmarginen til 2,7 % (2,1 %) ga et resultat f?r skatt p? 105,8 MNOK (72,9). Den norske virksomheten stod for 71 % av omsetningen, mens Sverige stod for 21 % og Danmark for de resterende 8 %.
Omsetningen i den norske entrepren?rvirksomheten ?kte med 20 % fra tredje kvartal i fjor, og bedre margin p? nyere prosjekter ga en ?kning i resultatmarginen til 2,5 % (2,3 %). Omsetningen i den svenske entrepren?rvirksomheten ?kte med 4 %, med en betydelig bedring i resultatmarginen til 2,6 % (0,6 %). Omsetningen i den mindre danske virksomheten falt 27 %, men et sterkt l?nnsomhetsfokus ga en ?kning i resultatmarginen til 4,6 % (3,6 %) og et tiln?rmet uendret resultat f?r skatt.
Ordrereserven i entrepren?rvirksomheten ?kte til 14,6 mrd. NOK ved utl?pet av kvartalet (13,4), noe som reflekterer vekst i Norge, flat utvikling i Sverige og fall i ordrereserven i et vanskelig bygg- og anleggsmarked i Danmark.
Eiendomsutvikling
Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet var 444,3 MNOK i tredje kvartal (314,4), mens resultat f?r skatt utgjorde 59,8 MNOK (31). Til sammen ble det solgt 191 enheter i kvartalet, inklusive Veidekkes andel av felleseide prosjekter.
B?de omsetnings?kningen og resultatforbedringen knytter seg i all hovedsak til den norske virksomheten, som stod for 73 % av omsetningen i tredje kvartal. Boligmarkedet i Norge viste fortsatt h?y ettersp?rsel og godt salg, spesielt i og rundt de st?rste byene. Eiendomsvirksomheten i Sverige stod for 26 % av den totale eiendomsomsetningen, og viste en moderat omsetningsvekst fra tredje kvartal i fjor. Det svenske markedet er i betydelig st?rre grad p?virket av den internasjonale ?konomiske uroen, samt av at svenske banker er tilbakeholdne b?de med prosjektfinansiering og boligfinansiering i privatmarkedet.
Antall boliger i produksjon var 1 314 (Veidekkes andel) ved utgangen av kvartalet (1 205).
Industri
Omsetningen i industrivirksomheten ?kte til 1 093,0 MNOK i tredje kvartal (918,6), med ?kt omsetning b?de for asfaltvirksomheten og veivedlikehold. Resultat f?r skatt falt imidlertid til 115,1 MNOK (136.1), i hovedsak som f?lge av ?kt marginpress i asfaltvirksomheten.
HMS
Antall frav?rsskader gikk ned i tredje kvartal, og H-verdien for de siste 12 m?nedene falt til 8,3 fra 8,9 i forrige kvartal. Sykefrav?ret for de ansatte i Norge ?kte svakt til 5,2 %, men falt til 3,6 % i Sverige og 2,3 % i Danmark.
Det vises ogs? til selskapets resultatrapport for tredje kvartal 2012 som er vedlagt pressemeldingen.
Rapport 3. kvartal 2012 (html)
Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jeanett Bergan   #KLP   #Kjell Roland   #Sverre Thornes