Finans

FRO – Dividend information

Register over tilknyttede agenter til verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond

Ved likelydende brev til verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond 19. desember 2007 redegjorde Kredittilsynet for etableringen av et offentlig register over tilknyttede agenter i samsvar med verdipapirhandelloven (vphl.) § 10-16 tredje ledd. Informasjon om systemet har v?rt tilgjengelig p? Kredittilsynets nettsted. Registeret f?res av Kredittilsynet og inneholder en liste over foretak som har meldt om tilknyttede agenter, og en lenke til den siden p? foretakets nettsted som inneholder opplysninger om agentforhold.

Sett i lys av erfaringene som er gjort etter opprettelsen av registeret over tilknyttede agenter og Kredittilsynets behov for informasjon om agentforhold, vil det med virkning fra 1. januar 2010 gjelde endrede rutiner for melding om tilknyttede agenter. Det vil ogs? foretas en omlegging av det offentlige registeret.

Registeret skal ikke lenger organiseres med en lenke til foretakenes internettsider. Opplysninger om de enkelte tilknyttede agenter skal registreres direkte i konsesjonsregisteret av Kredittilsynet. Denne omleggingen inneb?rer f?lgende endringer for de foretakene som har eller vil etablere tilknyttede agenter:
Samtlige verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond som pr. 1. januar 2010 vil benytte tilknyttede agenter, skal innen 18. desember 2009 sende Kredittilsynet en oppdatert oversikt over samtlige tilknyttede agenter til foretaket. Meldingen skal inneholde opplysninger om navn p? den tilknyttede agenten, navn p? daglig leder og eventuelt annen person som faktisk leder agentens virksomhet p? vegne av verdipapirforetaket, fra hvilket forretningskontor agenten yter tjenester (adresse), organisasjonsnummer og antall ansatte hos agenten. Det skal ogs? bekreftes at agenten er egnet, jf. vphl. § 10-16 tredje ledd. Kredittilsynet legger til grunn at egnethetskravene i vphl. § 9-9 f?rste ledd gjelder tilsvarende for tilknyttet agent.

A to już wiesz?  Yara International ASA - Commercial paper issue

Verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal l?pende sende melding til Kredittilsynet om endringer i agentforhold. Dette gjelder opplysninger om etablering og avvikling av agentforhold med angivelse av dato for n?r agentforholdet trer i kraft og opph?rer. Melding om etablering av agentforhold skal ogs? inneholde opplysninger om navn p? den tilknyttede agenten, navn p? daglig leder og eventuelt annen person som faktisk leder agentens virksomhet p? vegne av verdipapirforetaket, fra hvilket forretningskontor agenten yter tjenester (adresse), organisasjonsnummer og antall ansatte hos agenten. Det skal bekreftes at agenten er egnet, jf. vphl. § 10-16 tredje ledd og kravene i § 9-9 f?rste ledd.

Merk at foretakene ikke kan benytte tilknyttet agent f?r det er bekreftet overfor Kredittilsynet at den tilknyttede agenten er egnet og agentforholdet er registrert i det offentlige registeret. Det m? p?regnes at det kan ta to til fem arbeidsdager fra melding om agentforholdet er mottatt til agentforholdet er registrert i det offentlige registeret.
21. desember 2009 skifter Kredittilsynet navn til Finanstilsynet. Som en f?lge av dette, bes melding om tilknyttet agent, herunder bekreftelse p? at agenten er egnet, fra og med 1. januar 2010 sendt p? epost [email protected] Meldinger forut for denne dato sendes pr. brev til Kredittilsynets adresse: Postboks 100 Bryn, 0611 Oslo.

Kontaktpersoner:
Lisbeth ?kland, tlf. 22 93 98 26, e-post: [email protected]
Anette Moe-Christensen, tlf. 22 93 97 16, e-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy