del?rsrapporter

G?rdbrukernes inntekt og formue, 2008

Stort investeringsfall i 2009

Norske industribedrifter investerte for langt mindre i 2009 enn i 2008. Forel?pige tall tyder p? en ytterligere nedgang i 2010.

Endelige tall for 2009 viser at utf?rte investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning bel?p seg til 39,1 milliarder kroner – m?lt i l?pende priser. Dette er 20 prosent mindre enn i 2008, men resultatet ligger godt over det historiske gjennomsnittet. Et lavere investeringsniv? i industrien var ?rsaken til nedgangen. Forel?pige tall for 2010 antyder en ytterligere reduksjon i investeringene, og nok en gang er det industrien som trekker ned tallene. Positiv utvikling i kraftforsyning veier opp for deler av dette.

[Figur: Utf?rte investeringer 1990-2009. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner l?pende kroner]

Kraftig nedgang i industriinvesteringene
M?lt i l?pende priser utgjorde summen av utf?rte investeringer i industrien 21,9 milliarder kroner i 2009. Dette gir en reduksjon p? hele 33 prosent fra 2008, men niv?et var fortsatt h?yere enn i et normal?r. Avslutning av flere store prosjekter innenfor solcellerelatert virksomhet (kjemiske r?varer) forklarer deler av nedgangen. I tillegg registreres det et fall i
det generelle investeringsniv?et. Overkapasitet og usikre fremtidsutsikter som f?lge av den internasjonale finanskrisen (se Konjunkturbarometeret) medvirket sannsynligvis til dette. Andre industrin?ringer med et betydelig lavere investeringsniv? i 2009 enn i 2008 var maskinindustri og metallindustri. Investeringene i n?ringsmiddel- og drikkevaremiddelindustrien gikk ogs? noe ned, men holdt seg p? et h?yt niv?.

Sesongjusterte tall for utf?rte investeringer i industrien viser en nedgang p? 9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009.

Industrien forventer et enda lavere investeringsniv? i 2010
Forel?pige tall for 2010 antyder en nedgang p? 14 prosent i industriinvesteringene – m?lt i l?pende priser. Utsikter til et langt lavere investeringsniv? innenfor oljeraffinering, kjemisk- og farmas?ytisk industri er en viktig ?rsak til dette. Samlede investeringer i n?ringene
maskinindustri samt gummi, plast og mineralsk industri ligger ogs? an til ? bli mye lavere i 2010 enn i 2009. En gradvis omlegging til f?rre og st?rre produksjonsenheter bidrar til et sv?rt h?yt investeringsniv? i n?ringsmiddel- og drikkevareindustrien. Forel?pige tall for 2010 viser at
denne n?ringen vil st? for om lag en tredjedel av investeringene i norsk industri.

[Figur: Utf?rte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 1999-4. kvartal 2009. 2005=100]

H?ye tall for bergverksdrift
I 2009 utgjorde summen av utf?rte investeringer i bergverksdrift 2,5 milliarder kroner – m?lt i l?pende priser. Sett i et historisk perspektiv er dette et uvanlig h?yt niv?. To store prosjekter som sammenfaller i tid medvirket sterkt til oppgangen. Forel?pige tall for 2010 tyder p? at
investeringene vil holde seg h?ye.

Nedjusterte anslag for 2010
Endelige tall for 2009 viser at utf?rte investeringer i kraftforsyning bel?p seg til 14,8 milliarder kroner – m?lt i l?pende priser. Dette er om lag samme niv? som i 2008. Forel?pige tall for 2010 er justert noe ned fra foreg?ende unders?kelse. Forklaringen er at oppstart av tre mellomstore vannkraftprosjekter er skj?vet ut i tid. Til tross for dette er det ventet
at investeringene vil ?ke med 11 prosent.

[Tabell: Utf?rte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner l?pende kroner]

http://www.ssb.no/kis/

Similar Posts