DK

Global marketingaftale om K2-vitamin MK-7

Der indkaldes herved til ordin?r generalforsamling i H. Lundbeck A/S
Onsdag den 30. marts 2011 kl. 10.00.
Generalforsamlingen afholdes p? selskabets adresse:
H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby
I overensstemmelse med vedt?gternes punkt 8.1 er dagsordenen f?lgende:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forl?bne ?r.
2. Freml?ggelse af ?rsrapport til godkendelse.
3. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indev?rende regnskabs?r.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller d?kning af underskud i henhold til den godkendte ?rsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.
7. Eventuelle forslag fra aktion?rer og bestyrelse.
a) Bestyrelsens forslag om tilpasning af selskabets vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse.
8. Eventuelt.
Ad dagsordenens punkt 1
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.
Ad dagsordenens punkt 2
Det foresl?s, at ?rsrapporten herunder vederlag til bestyrelsen for 2010 godkendes. For oplysning om vederlag til bestyrelsen henvises til side 42-45 og 77 i ?rsrapporten.
Ad dagsordenens punkt 3
Det foresl?s, at bestyrelsens vederlag for indev?rende regnskabs?r fasts?ttes til samme bel?b som for 2010.
Ad dagsordenens punkt 4
Det foresl?s, at der for regnskabs?ret 2010 udbetales et udbytte p? 30 % af ?rets resultat, svarende til DKK 3,77 pr. aktie eller i alt DKK 739 millioner.
Ad dagsordenens punkt 5
H. Lundbeck A/S’ bestyrelse ?nskes sammensat af personer der tilsammen besidder de finansielle, farmaceutiske og internationale kompetencer, som p?kr?ves for p? bedst mulig vis at varetage selskabets og dermed aktion?rernes interesser under hensynstagen til selskabets ?vrige interessenter. Bestyrelsens v?sentligste opgaver er at fastl?gge Lundbecks overordnede strategi, opstille klare m?l for selskabets direktion samt at f?re tilsyn med koncerndirektionens beslutninger og dispositioner.
For en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens kompetencer henvises til selskabets hjemmeside:www.lundbeck.com ? About Us ? Corporate Governance.
Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer v?lges eller genv?lges hvert ?r og valgperioden for den siddende generalforsamlingsvalgte bestyrelse udl?ber s?ledes i forbindelse med indev?rende generalforsamling. Bestyrelsen foresl?r genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Thorleif Krarup, Peter Kürstein, Mats Pettersson og Jes ?stergaard. Desuden foresl?r bestyrelsen valg af Christian Dyvig og H?kan Björklund. Per Wold-Olsen og Egil Bodd ?nsker ikke genvalg, begge p? grund af potentielle interessekonflikter mellem bestyrelsesarbejdet i H. Lundbeck A/S og deres ?vrige virke.
De foresl?ede kandidater har betydelig ledelseserfaring fra internationale virksomheder i den farmaceutiske sektor. Det er bestyrelsens vurdering at de tilsammen besidder den n?dvendige faglige og internationale erfaring for at sikre selskabets position som en ledende global farmaceutisk virksomhed med fokus p? forskning og udvikling inden for hjernesygdomme. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens st?rrelse er hensigtsm?ssig i forhold til selskabets behov og ambitionen om at sikre en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Der er ved udv?lgelse af kandidater taget hensyn til diversitet.
Det anbefales i Anbefalinger for god selskabsledelse (2010), at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafh?ngige af selskabet. Mats Petterson, Peter Kürstein og H?kan Björklund opfylder kriterierne for uafh?ngighed. Thorleif Krarup, Jes ?stergaard og Christian Dyvig betragtes som afh?ngige bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres aktiviteter i Lundbeckfonden. I tilf?lde af at de foresl?ede kandidater v?lges til bestyrelsen, vil bestyrelsen leve op til anbefalingen om uafh?ngighed som defineret i Anbefalinger for god selskabsledelse (2010).
De foresl?ede bestyrelseskandidater har f?lgende baggrund:
Thorleif Krarup
Thorleif Krarup, HA og HD, f?dt 28. august 1952, dansk statsborger, valgt ind i Lundbecks bestyrelse i 2004 og udpeget til n?stformand i 2005. Han er desuden med i revisionskomitéen i Lundbeck.
Thorleif Krarup har mange ?rs erfaring fra den finansielle sektor som adm. direkt?r i Nykredit i 1987-1992, Unibank i 1992-2002 og Nordea i 2000-2002. Siden 2002 har han v?ret bestyrelsesformand/medlem i en r?kke b?rsnoterede/internationale virksomheder og senior r?dgiver i internationale institutioner.
Thorleif Krarups s?rlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Lundbecks bestyrelse er hans ledererfaringer fra internationale organisationer, hans kendskab til Lundbeck gruppens forretning og praksis samt hans kompetencer inden for global ?konomistyring specielt vedr?rende regnskab, finansiering og kapitalmarkedet.
Thorleif Krarup er bestyrelsesformand for Exiqon A/S og Sport One Danmark A/S, n?stformand i LFI A/S, Alk-Abelló A/S og Falck A/S samt medlem af bestyrelsen i Lundbeckfonden.
Peter Kürstein
Peter Kürstein, MBA, f?dt 28. januar 1956, dansk statsborger, valgt ind i Lundbecks bestyrelse i 2001. Han er desuden formand for revisionskomitéen i Lundbeck.
Peter Kürstein er adm. direkt?r i Radiometer Medical ApS, hvor han har v?ret i 26 ?r med ansvar for alle funktioner, herunder investor relations, da Radiometer var noteret p? NASDAQ OMX Copenhagen. Forinden arbejdede han i tre ?r for Pfizer i USA.
Peter Kürsteins s?rlige kompetencer i forhold til arbejdet i Lundbecks bestyrelse er ledelse og ?konomistyring i globale virksomheder, strategiudvikling og -implementering, samt forretningsudvikling og human ressource.
Peter Kürstein er formand for bestyrelsen i Foss A/S samt formand for Sundhedspolitisk Udvalg i DI.
Mats Pettersson
Mats Pettersson, B.Sc, f?dt 7. november 1945, svensk statsborger, valgt ind i Lundbecks bestyrelse i 2003. Han er desuden medlem af kompensationskomitéen og den videnskabelige komité i Lundbeck.
Mats Pettersson har mange ?rs erfaring fra internationale forskningsbaserede farmavirksomheder. Han har haft forskellige positioner indenfor Business Development samt fungeret som CFO, adm. direkt?r og medlem af forskellige ledelseskomitéer.
Mats Petterssons s?rlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hans erfaring med topledelse, forsknings- og udviklingsprocesser og Business Development kombineret med en v?sentlig international erfaring.
Mats Pettersson er formand for bestyrelsen i NsGene AS og Moberg Derma AB, ligeledes er han medlem af bestyrelserne i Ablynx NV, to-BBB NV, Aquapharm Biodiscovery Ltd og Photocure AS. Han leder endvidere Investment Advisory Board i Karolinska Development Fund.
Jes ?stergaard
Jes ?stergaard, cand.polyt, f?dt 5. marts 1948, dansk statsborger, valgt til Lundbecks bestyrelse i 2003. Han er samtidig medlem af kompensationskomitéen og den videnskabelige komité.
Jes ?stergaard var frem til 1. februar 2008 adm. direkt?r for ilochip A/S og tidligere adm. direkt?r for Dako A/S og Medicon Valley Academy. Han har desuden v?ret Corporate Vice President i Novo Nordisk A/S.
Jes ?stergaards s?rlige kompetencer i forhold til arbejdet i Lundbecks bestyrelse er hans ledelseserfaringer fra internationale forskningsbaserede virksomheder, hans kendskab til Lundbeck gruppens forretning og praksis, hans kompetencer inden for human ressource samt hans erfaring inden for koncernudvikling, herunder k?b og salg af virksomheder.
Jes ?stergaard er medlem af bestyrelsen i Lundbeckfonden, LFI A/S og Scion-DTU a/s.
Christian Dyvig
Christian Dyvig, cand.jur. og MBA, f?dt 11. oktober 1964, dansk statsborger, indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse ved selskabets generalforsamling 2011.
Christian Dyvig har mange ?rs erfaring fra den finansielle sektor med s?rlig fokus p? virksomhedsk?b og -salg, samt som ud?ver af ejeransvar i en r?kke virksomheder. Han var adm. direkt?r i Morgan Stanley i 2000-2003, partner i Nordic Capital i 2003-2009 og bestyrelsesformand/-medlem i en r?kke virksomheder, hvor han ogs? har et personligt ejerskab (herunder Falck A/S, Kompan A/S og FIH Erhvervsbank A/S), i 2009-2011. 1. juni 2011 tiltr?der han som adm. direkt?r i Lundbeckfonden.
Christian Dyvigs s?rlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Lundbecks bestyrelse er hans finansielle kendskab og erfaringer med virksomhedsk?b og -salg, samt erfaring som aktiv ejerrepr?sentant.
Christian Dyvig er bestyrelsesformand for Kompan A/S, samt medlem af bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S.
H?kan Björklund
H?kan Björklund, Ph.d. neuroscience, f?dt 14. april 1956, svensk statsborger, indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse ved selskabets generalforsamling 2011.H?kan Björklund er adm. direkt?r i Nycomed GmbH. Han har mange ?rs international erfaring fra den farmaceutiske industri. Gennem en ?rr?kke var han ansvarlig for forskningsaktiviteter i Astra AB og senere blev han ansvarlig for salg og marketing i Norden, udvalgte lande i Europa samt Sydafrika, i Astra AB. I 1999 blev han adm. direkt?r i Nycomed GmbH.
H?kan Björklunds s?rlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hans kendskab til farmaceutisk forskning og udvikling, samt hans industrikendskab.
H?kan Björklund er medlem af bestyrelserne i Atos Medical AB, Coloplast A/S og Danisco A/S.
Ad dagsordenens punkt 6Bestyrelsen foresl?r genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Ad dagsordenens punkt 7
I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse foresl?r bestyrelsen, at selskabets vederlagsretningslinjer for direktionen suppleres med retningslinje for tilbagebetaling af incitamentsafl?nning i helt s?rlige tilf?lde og udbygges med retningslinjer for vederlagspolitik for bestyrelsen.
Dagsordenens forslag kan vedtages med simpel majoritet, jf. vedt?gternes punkt 9.2.

H. Lundbeck A/S byder alle aktion?rer, der har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medf?lgende r?dgiver, velkommen p? generalforsamlingen. Der g?res opm?rksom p?, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort. Adgang til generalforsamlingen sker via Receptionen, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Der er begr?nsede parkeringsforhold p? Ottiliavej og Krumtappen. H. Lundbeck A/S vil efter generalforsamlingen byde p? kaffe og te.
Adgangskort udleveres i henhold til vedt?gternes pkt. 10.1, til aktion?rer med stemmeret. Stemmeret tilkommer alene aktion?rer, som er noteret i ejerbogen p? registreringsdatoen den 23. marts 2011eller som p? dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik p? notering i ejerbogen, jf. vedt?gternes pkt. 10.4.
Adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres til og med den 25. marts 2011 via selskabets hjemmeside www.lundbeck.com, ved henvendelse til Computershare A/S Kongevejen 418, 2840 Holte, tlf. 4546 0999 eller ved at returnere bestillingsblanketten til Computershare A/S.
Selskabets aktiekapital udg?r nominelt DKK 980.583.170 fordelt p? aktier ? DKK 5,-. Hvert nominelt aktiebel?b p? DKK 5,- giver én stemme, jf. vedt?gternes pkt. 10.6.
S?fremt det p? generalforsamlingen besluttes at udbetale udbytte til aktion?rerne, vil udbyttet – med fradrag af eventuel udbytteskat – blive udbetalt ved overf?rsel til de af aktion?rerne opgivne konti i overensstemmelse med de for VP SECURITIES A/S g?ldende regler herfor.
Selskabet offentligg?r senest den 8. marts 2011 p? selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com, f?lgende oplysninger og dokumenter: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder p? datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal freml?gges p? generalforsamlingen herunder revideret ?rsrapport, 4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldst?ndige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.
Aktion?rer kan skriftligt stille sp?rgsm?l til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Sp?rgsm?l kan fremsendes pr. post eller pr. mail til [email protected] Fremsendte sp?rgsm?l vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt p? generalforsamlingen med mindre svaret inden da fremg?r af en sp?rgsm?l/svar-funktion p? selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com.
S?fremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet Deres aktier. I s? fald skal vedlagte fuldmagtsblanket returneres i udfyldt, dateret og underskrevet stand, s?ledes at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i h?nde senest den 25. marts 2011. ?nsker De at give fuldmagt til andre end selskabets bestyrelse, kan fuldmagtsblanket til tredjemand anvendes. De n?vnte fuldmagtsblanketter kan findes p? selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via www.lundbeck.com ved anvendelse af depotnummer og adgangskode senest den 25. marts 2011.
Endvidere har De mulighed for at brevstemme. I s? fald skal vedlagte brevstemmeblanket returneres i udfyldt og underskrevet stand, s?ledes at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i h?nde senest den 29. marts 2011 kl. 12.00. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev kan findes p? selskabets hjemmeside www.lundbeck.com, hvor brevstemme endvidere kan afgives elektronisk.Ogs? i ?r tilbyder Lundbeck simultantolkning fra dansk til engelsk i Auditoriet. Endvidere bliver generalforsamlingen transmitteret direkte via webcast p? dansk og engelsk (kan genses efter generalforsamlingen). Se selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com.
Valby, den 7. marts 2011
Bestyrelsen
H. Lundbeck A/S
Lundbeck kontakt
Investorer:Presse: Palle Holm OlesenMads KronborgChief Specialist, Investor RelationsMedia Relations ManagerTlf. 36 43 24 26Tlf. 36 43 28 51 Magnus Thorstholm JensenStine Hove MarslingInvestor Relations OfficerExternal Communication SpecialistTlf. 36 43 38 16Tlf. 36 43 28 33 Jacob Tolstrup Vice President Tlf. +1 847 282 5713

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed , der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder s?ledes med forskning, udvikling, produktion, markedsf?ring og salg af l?gemidler i hele verden m?lrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, s?vnl?shed, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i K?benhavn og har i dag ca. 5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens f?rende farmaceutiske virksomheder inden for CNS-omr?det. Lundbeck omsatte i 2010 for DKK 14,8 mia. (ca. EUR 2,0 mia. eller USD 2,6 mia.). Yderligere oplysninger f?s p? www.lundbeck.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy