DK

Gode forslag om reform af klagesystemet p? natur og milj?omr?det

Koncernens resultat f?r skat udg?r et underskud p? 18 mio. kr. sammenlignet med et overskud p? 22 mio. kr. i det tilsvarende kvartal i 2010. Underskuddet skyldes dels konsulent- og revisionsomkostninger vedr?rende oprydningen i DSBFirst ?resund, dels afskedigelsesomkostninger samt opstartsomkostninger i de nye operationer. Resultatet er dog ogs? p?virket af en r?kke positive faktorer, herunder flere kunder i S-tog samt effekten af de igangsatte effektiviseringer og besparelser.
Resultatet er desuden p?virket af en indregning p? 51 mio. kr. af de hens?ttelser og nedskrivninger p? i alt 725 mio. kr. som blev indregnet i ?rsregnskabet for 2010. Resultatet i DSBFirst ?resund har herefter en neutral effekt p? resultat f?r skat i koncernregnskabet for DSB for 1. kvartal 2011. Hens?ttelsen udgjorde pr. 31. december 2010 422 mio. kr. Desuden blev der foretaget nedskrivninger for 303 mio. kr. Den resterende bogf?rte v?rdi af hens?ttelserne udg?r herefter 371 mio. kr. pr. 31. marts 2011.
Status p? unders?gelser vedr?rende DSBFirst ?resund
DSB og Transportministeriet har iv?rksat en r?kke unders?gelser og analyser af b?de ?konomien i DSBFirst ?resund, af forholdene omkring Helgoland-transaktionen samt nye procedurer for koncernintern handel i DSB. Dette arbejde omfatter ogs? eventuelle statsst?tte forhold og er ikke tilendebragt. DSB er sam-tidig i gang med en fortsat effektivisering af DSBFirst ?resund samt forhandlinger med trafikudbyderne og FirstGroup omkring en mere holdbar model for trafikken p? Kystbanen og p? den svenske del af ?resundstrafikken.
Flere kunder og bedre rettidighed
P? trods af et stort mediepres p? DSB arbejder medarbejderne stadig m?lrettet p? at sikre en god kundeoplevelse. S?ledes er der i 1. kvartal 2011 et rekordstort antal kunder i togene samtidig med, at rettidigheden er forbedret v?sentligt.
I Fjern- & Regionaltog er antallet af forsinkelser faldet med n?sten 20 procent i forhold til 1. kvartal 2010 og udgjorde 9,8 procent (11,9 procent). Den flotte udvikling er resultatet af en fortsat fokuseret indsats p? at forbedre den generelle rettidighed. Antallet af forsinkelser er i S-tog faldet med 31 procent til 4,4 procent i forhold til 1. kvartal 2010. B?de S-tog og Fjern- & Regionaltog har i hele 1. kvartal 2011 haft f?rre forsinkelser end de fast-satte m?l i trafikkontrakterne.
DSBFirst ?resunds danske operat?rrettidighed var p? 98,8 procent i 1. kvartal 2011. Samtidig var den svenske operat?rrettidighed p? 99,9 procent.
Flere kunder i togene
DSB havde 53 mio. kunder i 1. kvartal 2011, inklusive de nye operationer i Tyskland og i Sverige. Antallet af kunder p? det danske marked steg med 5 procent, hvilket skyldes en v?kst p? 7 procent flere kunder i S-togstrafikken. Heraf kan 3 procentpoint henf?res til flere kunder p? str?kninger som har v?ret pr?get af spor-sp?rringer i 2010 og 2011.
Med over 25 mio. kunder havde S-tog det bedste kvartal i over 20 ?r. Samtidig har Fjern- & Regionaltog transporteret 2 procent flere kunder i forhold til sidste ?r, hvilket prim?rt skyldes flere lange rejser p? tv?rs af landet. Udviklingen skyldes den flotte rettidighed og de seneste ?rs kundetiltag, eksempelvis Gratis Cykel og Shopping-s?ndage med S-tog samt nye pris- og servicekoncepter som eksempelvis Orange og WildCard.
DSBFirst i Danmark har haft en kundev?kst p? 2 procent i 1. kvartal 2011.
IC4-status
DSB indsatte de f?rste dobbeltkoblede IC4-togs?t i januar 2011. DSB har efterf?lgende konstateret, at togs?ttenes kvalitet og driftsstabilitet ikke p? nuv?rende tidspunkt lever op til forventningerne og dermed ikke er p? et niveau, som DSB og DSB?s kunder kan v?re tjent med. DSB sk?rper derfor sit fokus p?, at de resterende leverancer fra AnsaldoBreda lever op til de fastsatte kvalitetskrav. Der er igangsat en uvildig analyse med henblik p? at afd?kke, hvordan driftsstabiliteten p? IC4 togene kan forbedres. Sidel?bende hermed unders?ges hvilke juridiske handlemuligheder DSB har i aftalerne med AnsaldoBreda. AnsaldoBreda har med udgangen af april 2011 leveret 42 IC4-togs?t, hvoraf de 28 er 2. generations togs?t.
?get effektivisering
I 2011 er der igangsat en r?kke nye projekter med henblik p? at tilpasse virksomheden til den ?konomiske situation, herunder ans?ttelsesstop og l?ntilbageholdenhed p? tv?rs af DSB og en markant reduktion af konsulentforbruget. M?let er en samlet besparelse p? i st?rrelsesordenen 300 mio. kr. med hel?rseffekt i 2012.
Forventninger til 2011
DSB-koncernens resultat f?r skat forventes i 2011 at blive i st?rrelsesordenen 200-250 mio. kr., eksklusive omkostninger til eventuelle restruktureringer samt eventuelle ?ndringer i hens?ttelse vedr?rende DSBFirst ?resund. Avance ved salg af ejendomme forventes at udg?re 140 mio. kr. og AnsaldoBreda rabatter 70 mio. kr. Ved ?rsregnskabets afl?ggelse for 2010 forventedes et resultat p? 300 mio. kr. ?ndringen skyldes prim?rt omkostninger i forbindelse med de iv?rksatte unders?gelser vedr?rende DSBFirst ?resund og leje af dobbeltd?kkere som f?lge af forsinkelse i IC4 leverancen.
L?s regnskabet her
Med venlig hilsen

DSB Kommunikation

Similar Posts