b?rs

Gode tall for f?rste halv?r fra Kommunalbanken Sperrefrist: Tirsdag 31. august 2010 kl 09.00

Gode tall for f?rste halv?r fra Kommunalbanken Sperrefrist: Tirsdag 31. august 2010 kl

I f?rste halv?r 2010 oppn?dde Kommunalbanken et resultat etter skatt p? 364 millioner kroner, mot 761 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen i resultatet skyldes reduksjon i ekstraordin?re inntekter fra tilbakekj?p av egne obligasjoner.

– Jeg er tilfreds med resultatet, sier administrerende direkt?r Petter Skouen.
Skouen uttaler videre at utl?nsveksten har ?kt med over 13 prosent, og med v?re gode rutiner p? kostnadskontroll, ser jeg lyst p? fremtiden.

Av det totale resultatet etter skatt p? 364 millioner kroner kommer 36 prosent fra utl?nsvirksomheten, 56 prosent fra likviditetsforvaltningen og 8 prosent fra tilbakekj?p av egne obligasjoner.

Netto renteinntekter utgj?r 519 millioner kroner, en ?kning p? 24 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. ?kningen er et resultat av utl?nsveksten, mens marginer p? utl?n er uendret i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Det har i f?rste halv?r v?rt stor ettersp?rsel etter Kommunalbankens papirer. Totalt er det l?nt inn 81 milliarder kroner, mot 62 milliarder kroner i samme tidsrom i fjor.

Tellende ansvarlig kapital utgjorde per 30. juni 4,2 milliarder kroner og kjernekapital 3,6 milliarder
kroner. Forvaltningskapitalen har ?kt med 67,8 milliarder kroner siden ?rsskiftet til 299,8 milliarder kroner. Denne veksten skyldes en kombinasjon av utl?nsveksten og at gjeld og eiendeler i annen valuta har vokst uttrykt i norske kroner som f?lge av valutasvingninger.

Resultatet etter skatt tilsvarer en avkastning p? verdijustert egenkapital p? 20,46 prosent.
Kjernekapitaldekningen er 8,37 prosent og totalkapitaldekningen 9,86 prosent. Tilsvarende tall
for 2009 var henholdsvis 7,76 og 11,12 prosent.

Petter Skouen er ikke bekymret for ?kt l?neettersp?rsel, som han regner med fortsatt vil
ligge p? et h?yt niv? fremover.

– N?r det gjelder finansiering b?r ikke kommunen holde st?rre deler av gjeldsportef?ljen i form av
kortsiktige innl?n, selv om renten i ?yeblikket er lavest i dette segmentet, sier Skouen. Han oppfordrer kommuner til ? tenke mer langsiktig. Dette gir mer forutsigbarhet med hensyn til svingninger i markedet. Kommunalbankens m?l er f?rst og fremst ? tilby langsiktige l?n til gode betingelser, sier Skouen avslutningsvis.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direkt?r Petter Skouen, tlf. 98 24 70 10
Kommunikasjonsdirekt?r Kjell G. Pettersen, tlf. 98 24 70 12

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy