del?rsrapporter

GODKJENNELSE AV ?RSOPPGJ?R OG UTBYTTE SAMT ?VRIGE VEDTAK I REPRESENTANTSKAPETS M?TER 25. MARS 2010

Det endelig reviderte regnskapet for Komplett ASA for 2009 bekrefter de tidligere presenterte tall. Omsetningen for 2009 ble p? MNOK 3.749,6 med et resultat fra videref?rt virksomhet f?r skatt p? MNOK 80,3. Selskapets skattekostnad ble p? MNOK 21,4 og resultat fra videref?rt virksomhet etter skatt p? MNOK 58,9. Resultat videref?rt virksomhet pr aksje for 2009 ble p? NOK 3,51.
Styret vedtok ? legge ?rsregnskapet frem for den ordin?re generalforsamlingen 21. april 2010. Styret foresl?r samtidig ? legge frem for generalforsamlingen at det utbetales et ordin?rt utbytte p? NOK 2,00 pr aksje. Aksjene vil bli notert eksklusiv utbytte p? Oslo B?rs fra og med 22. april 2010.

Sp?rsm?l kan rettes til CFO Cay Bakkehaug Tel: +47 91 39 33 92
[email protected]

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1397968]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy