b?rs

Godkjent prospekt og start tegningsperiode for etterf?lgende reparasjonsemisjon

Det vises til b?rsmelding av 7. oktober 2010 vedr?rende vellykket rettet emisjon i DiaGenic ASA (“DiaGenic” eller “Selskapet”) og til b?rsmelding av 29. oktober 2010 vedr?rende vedtak om godkjennelse av den rettede emisjonen og den etterf?lgende reparasjonsemisjonen fattet av Selskapets generalforsamling 29. oktober 2010.
Prospekt for notering av 140 000 000 aksjer fra den rettede emisjonen samt tilbud av inntil 60 000 000 aksjer i den etterf?lgende reparasjonsemisjonen ble godkjent av Finanstilsynet 2. november 2010 og offentliggjort 3. november 2010. Det vises til prospektet for full informasjon om den etterf?lgende reparasjonsemisjonen. Prospektet er tilgjengelig elektronisk p? www.diagenic.com og www.dnbnor.no/emisjoner. Prospektet er ogs? tilgjengelig ved foresp?rsel vederlagsfritt p? forretningskontoret til DiaGenic ASA og DnB NOR Markets.
Tegningsperioden for den etterf?lgende reparasjonsemisjonen begynner i dag, 3. november 2010 kl. 09:00 (), og utl?per 17. november 2010 kl. 17:30 ().
Tegningskursen i den etterf?lgende reparasjonsemisjonen er NOK 0,50 per aksje.
Selskapets aksjeeiere per 6. oktober 2010, med unntak av aksjeeiere tildelt aksjer i den rettede emisjonen vedtatt av Selskapets generalforsamling 29. oktober 2010, vil motta 1,06880 omsettelig tegningsrett for hver eksisterende aksje i Selskapet per 6. oktober 2010. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil nedrundes til n?rmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rettighetshaveren rett til ? tegne én ny aksje i den etterf?lgende reparasjonsemisjonen. Tegningsrettene vil v?re omsettelige og notert p? Oslo B?rs i tegningsperioden under ticker “DIAG S”.
Overtegning og tegning av aksjer uten tegningsretter er tillatt. Tegningsretter som ikke er benyttet f?r utl?pet av tegningsperioden vil opph?re uten vederlag til innehaver, og dermed ikke ha noen verdi. For aksjeeiere i jurisdiksjoner der tilbud i den etterf?lgende reparasjonsemisjonen ikke er tillatt, kan tegningsrettene, etter instruksjon fra Selskapet, bli solgt av tilrettelegger p? vegne av slik aksjeeier og kontantvederlaget vil overf?res til slik aksjeeiers konto, etter kostnader og utgifter, hvis de har verdi som overstiger kostnadene ved salg av tegningsrettene.
Selskapets aksjekapital vil gjennom den etterf?lgende reparasjonsemisjonen bli forh?yet med inntil NOK 3 000 000 ved utstedelse av inntil 60 000 000 nye aksjer, hver med en p?lydende verdi p? NOK 0,05.

Den forventede tidsplanen for den etterf?lgende reparasjonsemisjonen er som f?lger:
3. november 2010: Start tegningsperiode og notering av tegningsretter p? Oslo B?rs
17. november 2010: Slutt tegningsperiode kl. 17:30 ()
Ca 23. november 2010: Tildeling, utsendelse av tildelingsbrev og annonsering av det endelige resultatet av den etterf?lgende reparasjonsemisjonen
26. november 2010: Betalingsdato for tildelte aksjer
Ca 6. desember 2010: Registrering av aksjekapitalforh?yelse i Foretaksregisteret og f?rste handelsdag for de nye aksjene p? Oslo B?rs.

DnB NOR Markets er tilrettelegger for den rettede emisjonen og den etterf?lgende reparasjonsemisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Erik Christensen (Adm. Dir.), telefon +47 2324 8950

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger p? prinsippet om at sykdom et sted i kroppen p? en karakteristisk m?te p?virker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert p? denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig p?vising av brystkreft, BCtect?, samt ADtect? for Alzheimer’s sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportef?lje p? sin teknologi. DiaGenic markedsf?rer sine produkter og tjenester b?de til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert p? Oslo B?rs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Certified Adviser   #DIBS   #Finland   #Presseservice Thor Hestnes