b?rs

Godkjent prospekt

Finansdepartementet foresl?r at sm? aksjeselskap unntas fra revisjonsplikt.
? Forslaget inneb?rer en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de sm? selskapene, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Forslaget inneb?rer at alle aksjeselskaper som oppfyller samtlige tre vilk?r: under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utf?rer mer enn 10 ?rsverk, f?r mulighet til ? velge bort revisjon av ?rsregnskapet. Forslaget inneb?rer ogs? at norske aksjeselskaper og NUFer med begrenset ansvar likestilles n?r det gjelder krav til revisjon. N?r det gjelder ?vrige foretaksformer, foresl?s det ? videref?re dagens regler, med enkelte tilpasninger basert p? de foresl?tte nye reglene for aksjeselskaper.
Forslaget inneb?rer en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de sm? aksjeselskapene. Basert p? regnskapstall Statistisk sentralbyr? har utarbeidet for departementet for regnskaps?ret 2008, er det inntil ca 137 000 ikke-finansielle aksjeselskaper som vil kunne benytte seg av revisjonsfritaket. Dette er om lag 68 prosent av alle aksjeselskaper som inng?r i statistikken. Departementet antar at gjennomsnittlig revisjonskostnad for aksjeselskaper med under 5 millioner kroner i driftsinntekter ligger innenfor intervallet 10 000 ? 15 000 kroner.
? Det har v?rt en utfordrende sak med vanskelige vurderinger hvor avveiningen i hovedsak har v?rt mellom hensynet til skattekontroll og bekjempelse av ?konomisk kriminalitet p? den ene siden, og hensynet til forenkling og internasjonal utvikling p? den andre siden,, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Aksjeselskap som ?nsker ? benytte adgangen til ikke ? f? regnskapene sine revidert m? aktivt fravelge revisjon.
Det legges ikke opp til ? foreta endringer med hensyn til krav om at revisor utf?rer selskapsrettslige attestasjoner, som for eksempel bekreftelse av innbetalt aksjekapital. Kravet til revisorattestasjon av n?ringsoppgaven og kontrolloppstilling over registrerte og innberettede bel?p f?lger i dag automatisk n?r et selskap har revisjonsplikt eller har revisor. Disse attestasjonskravene vil falle bort for aksjeselskaper som aktivt fravelger revisjon.
– Vi ivaretar hensynet til skatte- og avgiftskontrollen og bekjempelse av ?konomisk kriminalitet ved ? foresl? at skatte- og avgiftsmyndighetene f?r adgang til ? p?legge revisjonsplikt for aksjeselskap som har fravalgt revisjon i inntil tre ?r n?r n?rmere vilk?r er oppfylt, sier Sigbj?rn Johnsen. Dette vil ogs? gjelde for NUF med begrenset ansvar som er unntatt revisjonsplikten.
Departementet foresl?r videre en plikt til ? opplyse om selskapet har valgt bort revisjon og om selskapet benytter autorisert regnskapsf?rer eller om de f?rer regnskapene selv. Disse opplysningene skal etter forslaget fremg? av selskapets n?ringsoppgave til ligningsmyndighetene og i Br?nn?ysundregistrene.
Det tas sikte p? snarlig ikrafttredelse etter at Stortinget har behandlet saken, slik at selskapene skal kunne ha mulighet til ? fravelge revisjon for regnskaps?ret 2011.

L?sningen vil bli evaluert etter noe tid for blant annet ? kartlegge eventuelle negative effekter for skattekontroll og ?konomisk kriminalitet.
Les hele forslaget her

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Andreas Hettich   #Anton Hettich   #Kirchlengern-baserte Hettich-gruppen