valutasp?rsm?l

Godt halv?rsresultat for KLP

17-08-2011 08:59 KLP KLPs gode resultater fortsetter inn i 2011. KLP-konsernet leverer et driftsresultat p? 2,5 milliarder kroner for f?rste halv?r.

KLPs gode resultater fortsetter inn i 2011. KLP-konsernet leverer et driftsresultat p? 2,5 milliarder kroner for f?rste halv?r.
Forvaltningen av livselskapets midler viser en positiv utvikling, men ble i andre kvartal p?virket av negativ avkastning i aksjemarkedene. Verdijustert og bokf?rt avkastning p? forsikringskundenes midler endte p? henholdsvis 2,3 og 3,1 prosent i f?rste halv?r. Oml?psobligasjoner og eiendom var de viktigste bidragsyterne til den gode utviklingen i f?rste halv?r. Gjennom andre kvartal oppn?dde KLP en verdijustert avkastning p? 1,0 prosent, mens den bokf?rte avkastningen endte p? 1,4 prosent.
– Til tross for tidvis urolige finansmarkeder og lavt renteniv? kan KLP vise til en god avkastning for f?rste halv?r. Vi gikk inn i tredje kvartal med en meget god soliditet og store merverdier. Utviklingen i finansmarkedene den siste m?neden har vist betydningen av god soliditet og solid bufferkapital for ? m?te markedsmessige svingninger, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
KLPs eiendomsinvesteringer utgjorde 11,4 prosent av kundenes pensjonsfond ved utgangen av f?rste halv?r. Gjennomgangen av verdivurderinger viser at sentrale eiendommer med lange sikre kontrakter fortsatt prises h?yt i markedet. Dette har gitt grunnlag for en oppskrivning av eiendomsverdiene i andre kvartal med 224 millioner kroner. KLP Eiendom kj?pte i andre kvartal TDC-bygget i Danmark til en eiendomsverdi p? 1,3 milliarder kroner. Overtakelse skjer i tredje kvartal.
Med avtalen om kj?p av opp til 35 prosent av aksjene i Tr?nderEnergi Nett AS gjorde KLP sin f?rste store investering innen infrastruktur.
– KLP ?nsker aktivt ? samarbeide med sine eiere om videreutviklingen av norsk infrastruktur, spesielt innen kraftsektoren, sier Thornes.
KLP- konsernets forvaltningskapital har n? kommet opp i 285,1 milliarder kroner. Dette er en vekst siden 2. kvartal i fjor p? 21 milliarder kroner. Dette kommer i all hovedsak som f?lge vekst i KLPs forsikringsfond.
Positiv markedssituasjon innen livsforsikring
KLP oppleverer en positiv markedssituasjon innen offentlig tjenestepensjon. Det er totalt sett et begrenset antall kommuner som ser ut til ? g? ut p? anbud i ?r. Én kommune har allerede valgt ? komme tilbake til KLP etter 14 ?r hos en konkurrent.
God vekst for bankvirksomheten
Etter snart halvannet ?rs drift som nettbank har KLP Banken i juni passert to milliarder kroner i utl?n. KLP Banken er blant markedslederne p? innskudd, og andelen medlemmer som er aktive innskuddskunder er 58 prosent.
Vekst i kapital- og fondsforvaltning
Forvaltning p? vegne av kunder utenfor KLP-konsernet utgjorde 15 milliarder kroner ved utgangen av f?rste halv?r. Netto nytegning fra konserneksterne kunder utgjorde ca 530 millioner kroner i f?rste halv?r. KLP-fondene har n? over 10.000 personkunder.
Sterk posisjon innen skadeforsikring
KLP Skadeforsikring har beholdt en betydelig posisjon som leverand?r av skadeforsikring til kommuner og fylkeskommuner. Terroranslaget i Oslo 22. juli ber?rer tre av selskapets bygg. Skadene er likevel av begrenset omfang. Salgsutviklingen for personkundemarkedet er fortsatt god med netto salg p? 23 millioner kroner etter ?rets seks f?rste m?neder.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal p? www.klp.no
N?kkeltall etter 2. kvartal 2011
Bokf?rt kapitalavkastning 3,1 prosent (2,2 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning 2,3 prosent (2,1 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning inkl verdijustering av obligasjoner som holdes til forfall 2,0 prosent (2,9 prosent)
Premieinntekter 6,6 milliarder kroner (6,0 milliarder kroner)
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger 4,7 milliarder kroner (4,2 milliarder kroner)
Forvaltningskapital
KLP Konsern 285,1 milliarder kroner (263,9 milliarder kroner)
Kapitaldekning 11,2 prosent (12,2 prosent)
Solvensmargin 227 prosent (219 prosent)
Tallene i parentes er per 30.06.10
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Direkt?r Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 288 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy