Hel-

Goodtech Products AS inng?r kontrakt med Saga Fjordbase AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Finanskriseutvalgets

Finansminister Sigbj?rn Johnsen mottok i dag finanskriseutvalgets utredning, NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser. Utvalget foresl?r en rekke tiltak for ? videreutvikle finansmarkedsreguleringen i Norge, ?kt nordisk samarbeid om finansmarkedsregulering, ny skatte- og avgiftslegging av finanssektoren og tiltak for ? bedre forbrukervernet i finansmarkedene.
? Utredningen gir et viktig bidrag til forst?elsen av den internasjonale finanskrisen og utslagene av krisen i Norge. Det er betryggende at utvalget har funnet fram til en felles forst?else av krisens ?rsaker og virkninger. Jeg er helt enig med utvalget i at virkningene i Norge av den internasjonale finanskrisen m? ses i sammenheng med hvordan vi har brukt det handlingsrommet vi har i finanspolitikken, pengepolitikken og i reguleringen av finansmarkedene. Det er viktig at vi framover bygger videre p? det vi har og utnytter v?rt nasjonale handlingsrom p? en best mulig m?te. Utvalgets utredning bidrar med nyttige innspill til hvordan vi skal klare det, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Om utvalget
Finanskriseutvalget ble oppnevnt i juni 2009 for ? vurdere det norske finansmarkedet, herunder norsk finansmarkedsregulering, i lys av den internasjonale finanskrisen og erfaringene fra denne. Daglig leder av Fafo, Jon M. Hippe, har ledet utvalget. Utvalget har v?rt bredt sammensatt med representanter for partene i arbeidslivet, finansn?ringen, forbrukerne, myndighetene og akademia. Utvalget ble blant annet bedt om ? beskrive de bakenforliggende ?rsakene til finanskrisen, og se p? om det var s?rlige nasjonale forhold som bidro til utviklingen av krisen i Norge.
Nordisk samarbeid om strengere krav
Utvalget foresl?r at norske myndigheter arbeider for et utvidet nordisk reguleringssamarbeid p? finansmarkedsomr?det, herunder samarbeid om strengere kapital- og likviditetskrav overfor banker og s?rskilte krav til systemviktige finansinstitusjoner. Utvalget anbefaler ogs? at arbeidet med ? overv?ke systemrisiko i finanssektoren styrkes.
? Fellestrekk i kultur og spr?k, og stor grad av ?konomisk integrasjon, s?rlig innenfor finansmarkedsomr?det, gj?r at Norden framst?r som et velegnet omr?de for reguleringssamarbeid. Regulerings- kontroll- og tilsynsarbeid m? ogs? ses i en bredere europeisk og internasjonal sammenheng, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Regulering av risikoen i finanssystemet
Utvalget anbefaler at norske myndigheter legger vekt p? ? overv?ke og regulere risikoen i det finansielle systemet som helhet, gjennom det en kan kalle makrotilsyn og makroregulering. Utvalget foresl?r at Norges Bank f?r et klart ansvar for ? gi presise og begrunnede r?d om behovet for makroregulering.
? Denne dimensjonen ved regulering og tilsyn med finanssektoren b?r vi legge st?rre vekt p? i framtiden. En av utfordringene er ? finne fram til en god rollefordeling mellom Norges Bank, Finanstilsynet og Finansdepartementet. Den modellen utvalget skisserer er sv?rt interessant, sier finansministeren.
Skattesystemet kan supplere finansmarkedsreguleringen
I utredningen vises det til at ulike former for skatter og avgifter kan v?re egnet til ? supplere finansmarkedsreguleringen og bidra til finansiell stabilitet. Utvalget foresl?r at norske finansinstitusjoner ilegges en ny stabilitetsavgift basert p? institusjonenes gjeld ut over egenkapital og sikrede innskudd, og at det utredes om det b?r innf?res en skatt (aktivitetsskatt) p? finansinstitusjonenes overskudd og l?nnsutbetalinger for ? beskatte merverdi skapt i finanssektoren.
? Det er interessant at utvalget peker p? at skattesystemet kan supplere finansmarkedsreguleringen, og at dette kan bidra til ? rette opp vridninger og bidra til en mer effektiv beskatning av finanssektoren. Jeg vil p? bakgrunn av utvalgets utredning g? n?ye gjennom behovet for endringer i skattleggingen av finansinstitusjonene. Jeg har merket meg at en del land allerede har innf?rt, eller planlegger ? innf?re, endringer i skattesystemet overfor sektoren, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Forbrukervern
Utvalget foresl?r en rekke tiltak for ? bedre forbrukervernet i finansmarkedene og for ? gj?re det enklere for forbrukerne ? treffe gode investeringsbeslutninger, blant annet n?r det gjelder krav til r?dgivning om investeringsprodukter og utforming av standardrisikoprofiler i innskuddspensjonsordninger. P? livsforsikringsomr?det foresl?r utvalget en gjennomgang av regelverket for ? l?se s?rskilte norske soliditets- og kostnadsutfordringer, og for ? ?pne for alternative pensjonsprodukter som kombinerer egenskaper fra innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsprodukter.
Utvalget foresl?r at finansinstitusjoner som ikke etterlever vedtak i Finansklagenemden skal dekke forbrukerens kostnader ved etterf?lgende rettsbehandling.
? Det har de senere ?rene framkommet mange eksempler som p? forbrukere og andre ikke-profesjonelle har behov for god veiledning og et godt rettsvern i finansmarkedene. Forbrukervern og forbrukersikkerhet innenfor finanssektoren har v?rt og er en viktig sak for Finansdepartementet. Jeg er derfor glad for at utvalget legger fram flere forslag som kan v?re egnet til ? styrke forbrukere og andre ikke-profesjonelles stilling i finansmarkedene, herunder tiltak for ? styrke Finansklagenemdens vedtak, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Videre oppf?lging
Departementet vil raskt sende utvalgets utredning p? h?ring, med tre m?neders h?ringsfrist. Forslagene fra utvalget omfatter et bredt saksfelt, og videre oppf?lging etter h?ringen m? tilpasses dette. For departementet vil det for eksempel v?re naturlig ? f?lge opp forslagene om forsert innf?ring av nye internasjonale likviditets- og kapitalkrav s? snart disse foreligger i endelig form fra EU.
? Noen av forslagene fra utvalget vil departementet gripe tak i straks, f?r h?ringen er avsluttet. Dette gjelder utvalgets forslag p? pensjons- og livsforsikringsomr?det. Disse forslagene passer godt inn i Banklovkommisjonens arbeid med endringer i lovgivningen om private pensjonsordninger. Jeg vil derfor allerede n? be kommisjonen om ? vurdere utvalgets forslag p? dette omr?det. Ogs? utvalgets forslag om ? utrede en s?kalt aktivitetsskatt vil vi n? se n?rmere p?, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Se ogs?:
Pressemelding fra Finanskriseutvalget
Pressenotat fra Finanskriseutvalget
NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser
S?rtrykk til NOU 2011: 1
Pressekonferansen p? Nett-TV

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy