SE

Gott resultat för Riksbyggen kommer medlemmarna till del

Riksbyggen redovisar en positiv utveckling med ökad omsättning och förbättrat rörelse­resultat för ?rets första ?tta m?nader. Bakgrunden är en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet och nya förvaltningskunder ? n?got som Riksbyggen menar hänger ihop med företagets h?llbarhetsarbete. Nettoomsättningen landade p? 3,5 miljarder kronor och rörelseresultatet ökade till 88 miljoner kronor. Riksbyggens andelsägande kunder kommer även 2014 erh?lla ?terbäring för förvaltningstjänster i niv? med föreg?ende ?r. Även andelsutdelning till samtliga ägare bedöms kunna föresl?s fullmäktige 2015 i niv? med föreg?ende ?r.

? Det är väldigt glädjande att Riksbyggens l?ngsiktighet ? med m?let att finnas med under boendets hela livscykel, fr?n stadsplanering, projektering och byggande till förvaltning ? gör oss till ett attraktivt företag, säger Riksbyggens vd Leif Linde. Det ger oss förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom nyproduktion och en stabil förvaltning. Försäljningstakten har varit hög och vi räknar med en fortsatt hög efterfr?gan p? bostäder under resten av ?ret. Inom affärs­omr?de fastighetsförvaltning är resultatet stabilt och i linje med 2013. Vi har fortsatt fokus p? att effektivisera verksamheten och att växa med lönsamhet.
? När omvärlden ställer krav p? förändringar av boendet, bland annat tillgänglighets­anpassning, minskad energianvändning och andra miljöförbättrande ?tgärder, finns vi där med stor kunskap och erfarenhet av ombyggnad. Det är roligt att se hur även denna verksamhet visar p? god lönsamhet och förväntas öka ytterligare under nästa ?r, säger Leif Linde.
H?llbarhetsperspektivet är en nyckelfr?ga för allt Riksbyggens arbete. Redan i produktions­stadiet planeras för förvaltningen, som ska vara s?väl miljömässigt som ekonomiskt och socialt h?llbar.
? Vi fortsätter nu v?rt arbete med ökat kundfokus och att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamheten. Med stabila marknadsförutsättningar och v?r goda finansiella ställning ser vi fortsatt goda möjligheter, avslutar Leif Linde.

Fakta, resultat 1 januari ? 31 augusti
Nettoomsättningen ökade med 16 procent jämfört med samma period föreg?ende ?r.
Rörelseresultatet ökade till 88 mkr (50)
Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 procent (1,6)
Periodens resultat före skatt ökade till 164 mkr (131)
Positivt kassaflöde om 517 mkr (-210)
Denna del?rsrapport är upprättad enligt det nya redovisningsregelverket (K3). Hela rapporten bifogas som PDF.

För mer information, kontakta:
Karin Jacobsson, ekonomichef Riksbyggen, tel. 08-698 41 22
Leif Linde, vd Riksbyggen, tel. 08-698 41 01
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy