b?rs

Hafslund 3. kvartal 2010: Resultatframgang for alle operative enheter

Publiseringstidspunkt: 27/10/2010 19:30 ?kte engrospriser, framgang for nettvirksomheten og h?yere energiproduksjon bidro til et solid kvartalsresultat for Hafslund. Driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) p? 679 millioner kroner, er en forbedring p? 56 prosent fra fjor?ret.
Salgsinntektene p? 2,7 milliarder er en ?kning fra fjor?ret p? 48 prosent, og skyldes i hovedsak h?yere engrospriser p? Nord Pool samt h?yere andel viderefakturerte kostnader fra overliggende nett (Statnett).

? Den gode trenden i ?rets f?rste halv?r fortsatte i tredje kvartal. Den underliggende driften har v?rt god, og alle operative resultatenheter har resultatmessig framgang fra fjor?rets 3. kvartal, sier konsernsjef Christian Berg.

Kraftproduksjon: ?kte engrospriser p? Nord Pool og h?y kraftproduksjon
Driftsresultatet p? 292 millioner er en forbedring p? 117 millioner fra fjor?ret, og skyldes i hovedsak h?yere kraftpriser. Produksjonsvolumet p? 990 GWh er 28 GWh h?yere enn fjor?ret og 17 prosent h?yere enn normalproduksjonen for kvartalet. Kraftproduksjonsvirksomheten har et ekspansjons og oppgraderingsprogram knyttet til kraftverkene Kykkelsrud og Vamma. Dette vil gi en ?rlig ?kning i produksjonskapasiteten p? om lag 100 GWh, i tillegg til at levetiden til eksisterende aggregater ?ker betydelig. Anleggene planlegges ferdigstilt v?ren 2011.

Fjernvarme: Tilfredsstillende resultat i et sesongmessig svakt kvartal
Salgsinntektene for fjernvarmevirksomheten p? 79 millioner er en ?kning p? 64 prosent fra fjor?ret. Omsetnings?kningen skyldes b?de h?yere fjernvarmepriser som f?lge av h?yere engrospriser for kraft p? Nord Pool og ?kt ettersp?rsel etter fjernvarme. Normalt er 3. kvartal sesongmessig det svakeste kvartalet for fjernvarmevirksomheten med om lag 10 prosent av normal ?rsproduksjon. Driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) p? seks millioner er en forbedring p? 17 millioner kroner fra fjor?ret.

Nett: fortsatt resultatframgang for nettvirksomheten
Salgsinntektene p? 1013 millioner kroner er en ?kning p? 315 millioner fra fjor?ret. Dette legger til grunn en samlet inntektsramme for 2010 p? 2861 millioner, noe som er en ?kning p? 400 millioner sammenliknet med 2009. Hoved?rsaken til den ?kte inntektsrammen er ?kt kompensasjon for nettap som f?lge av h?yere kraftpriser og h?yere kostnadsgrunnlag b?de for Hafslund Nett og for nettbransjen generelt. I tillegg m? omsetnings?kningen ses i sammenheng med en ?kning p? 247 millioner kroner i viderefakturerte kostnader fra det overliggende nettet (Statnett). Nettvirksomheten oppn?dde et driftsresultat p? 148 millioner kroner i kvartalet, en forbedring p? 40 millioner kroner sammenliknet med fjor?ret.

Str?msalg: Flere kunder og ekspansjon i Sverige gir resultatframgang
Salgsinntektene for str?msalg p? 1120 millioner kroner er en ?kning p? 69 prosent fra fjor?ret. ?kningen skyldes i hovedsak ?kte engrospriser p? kraft fra Nord Pool. Solgt volum p? 2292 GWh er seks prosent h?yere enn tilsvarende kvartal 2009. ?kningen kommer b?de som en f?lge av vekst i ettersp?rselen og en ?kning i antall kunder. Driftsresultatet p? 30 millioner kroner er en forbedring p? 10 millioner kroner fra fjor?ret og m? blant annet ses i sammenheng med ekspansjonen i Sverige som bidrar med 12 millioner kroner. Resultatet etter skatt tilsvarer 26 kroner per str?mkunde, mot 22 kroner i tredje kvartal i fjor.
Hovedpunkter 3. kvartal 2010:
• EBITDA p? 679 millioner kroner (eksklusive REC) er en forbedring p? 56 prosent fra fjor?ret.
• Alle etablerte operative enheter viser framgang sammenliknet med fjor?ret.
• ?kte engrospriser p? Nord Pool bidrar til resultatframgang for kraftproduksjonsvirksomheten.
• Total energiproduksjon p? 1 177 GWh, en ?kning p? ni prosent fra fjor?ret.
For ytterligere opplysninger:
Konserndirekt?r for ?konomi og finans, Finn Bj?rn Ruyter:
Mobil: +47 911 38 199
E-post: [email protected]
?konomidirekt?r Morten J. Hansen:
Mobil: + 47 908 28 577
E-post: [email protected]
Les rapporten i bla-utgave p? www.hafslund.no/rapport

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy