Finans

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, desember 2009 ?rsvekst i HKPI p? 2,3 prosent

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy