Finans

Havila Shipping ASA – Kontraktsinng?else

Vi orienterer om at forstanderskapet i Sparebanken
M?re hadde m?te 27. november 2009.

F?lgende saker ble behandlet:

?Vedtektsendringer
?Endring av bankens pensjonsordning
??konomiske utsikter
?Eventuelt

Vedtektsendringer
Forstanderskapet vedtok nye vedtekter.

Endring av bankens pensjonsordning
Forstanderskapsm?tet gjorde f?lgende vedtak:

Sparebanken M?re lukker den ytelsesbaserte
pensjonsordningen for nye medlemmer med virkning fra
1. januar 2010. Nye medarbeidere tilbys en
innskuddsbasert pensjonsordning. Innskuddsbel?pet i
innskuddspensjonsordningen fastsettes til 5 % av l?nn
mellom 1 og 6G, og 8 % av l?nn mellom 6 og 12G.

Medlemmer i n?v?rende pensjonsordning gis anledning
til ? velge om en vil st? i gammel ordning eller g?
over i ny ordning. Beslutning om hvilken ordning den
ansatte skal delta i m? fattes innen 11.12.2009.

Ektefelle- og barnepensjon som del av
pensjonsordningen avvikles f.o.m. 1. januar 2010.
Fripoliseopptjening p? uf?repensjonen i
ytelsesordningen stoppes f.o.m. 1. januar 2010. Det
utstedes fripoliser p? opptjente rettigheter.

Source: Millistream

Similar Posts