Revisjon

Historisk investeringsavtale mellom KLP og det statlige utviklingsfondet Norfund

22-08-2012 11:59 KLP KLP og Norfund har signert en avtale om saminvesteringer p? til sammen 1 milliard kroner i prosjekter i utviklingsland som skal bidra til en b?rekraftig utvikling. Dette er f?rste gang en institusjonell investor som KLP inng?r denne type samarbeid.

KLP og Norfund har signert en avtale om saminvesteringer p? til sammen 1 milliard kroner i prosjekter i utviklingsland som skal bidra til en b?rekraftig utvikling. Dette er f?rste gang en institusjonell investor som KLP inng?r denne type samarbeid.
Norfund og KLP har avtalefestet ? investere 500 millioner kroner hver over en fem?rsperiode i prosjekter innen fornybar energi (sol, vind og vann) og finans. Investeringene vil baseres p? kommersielle risiko- og avkastningsvurderinger. Samtidig vil det bli stilt strenge krav til milj?messige og sosiale forhold.
De siste ti?rene har asiatiske utviklingsland toppet vekststatistikkene, og analyser viser at frem mot 2015 vil de fleste av verdens raskest voksende ?konomier v?re afrikanske. Diversifisering inn i nye markeder er derfor interessant fra en langsiktig investors perspektiv. Med denne avtalen spiller KLP en banebrytende rolle som den f?rste institusjonelle investoren i Norge som ?pner opp for denne type investeringer.
?Norfund er glade for at KLP med denne avtalen viser vei for andre investorer og investerer et betydelig bel?p i viktige sektorer for ?konomisk utvikling i fattige land. Investeringene vil b?de ha gode avkastningsmuligheter og gi store utviklingseffekter?, sier Kjell Roland, administrerende direkt?r i Norfund.
?KLP har lenge hatt en strategi for ansvarlige investeringer. Investeringer for b?rekraftig utvikling er et nytt og spennende kapittel i denne historien. Disse markedene har gode forutsetninger for ? gi oss god avkastning, samtidig som investeringene bidrar til en b?rekraftig utvikling i de landene hvor investeringene blir foretatt?, sier Sverre Thornes, konsernsjef i KLP.
?Norfund er en naturlig partner med bred erfaring og gode resultater ? vise til. Samtidig deler vi syn p? viktigheten av god selskapsstyring?, sier Thornes.
Avtalen mellom KLP og Norfund vil bygge p? den kompetansen Norfund har opparbeidet seg gjennom femten ?r med prosjekter i verdens fattigste land. Fornybar energi og finanssektoren er Norfunds st?rste strategiske satsingsomr?der. Tilgang p? energi og et fungerende bank- og finanssystem er avgj?rende infrastruktur for utvikling. Up?litelig str?mforsyning og d?rlig tilgang p? kapital blir ofte angitt som de viktigste hindrene for sm? og mellomstore bedrifter i utviklingsland.
Avtalen mellom KLP og Norfund er et konkret eksempel p? hvordan statlig kapital kan bidra katalytisk for ? f? med private investorer og n?ringslivsakt?rer i det viktige arbeidet for ?kt produksjon av fornybar energi. ?Med denne avtalen viser KLP vei for andre private akt?rer, og vi h?per dette er starten p? en rekke norske investorer som ?nsker ? bli med oss inn i nye markeder som s?rt trenger kapital og b?rekraftige investeringer for ? skape ?konomisk vekst,? sier Roland.
Om KLP:
KLP er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.
Om Norfund:
Norfund – Statens investeringsfond for n?ringsvirksomhet i utviklingsland ? ble opprettet av Stortinget i 1997. Norfund har til form?l ? medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte l?n og stille garantier for utvikling av b?rekraftig n?ringsvirksomhet i utviklingsland. Hensikten er ? etablere levedyktig, l?nnsom virksomhet som ellers ikke ville blitt igangsatt p? grunn av h?y risiko.
Gjennom investeringer i l?nnsomme bedrifter og overf?ring av kunnskap og teknologi, bidrar Norfund til ?konomisk utvikling og fattigdomsreduksjon i fattige land. Norfund investerer alltid sammen med partnere, norske eller utenlandske. Norfund er et s?rlovsselskap eid av staten ved Utenriksdepartementet, og Utviklingsministeren er konstitusjonelt ansvarlig statsr?d.
Geografisk er Norfunds hovedsatsningsomr?der det s?rlige og ?stlige Afrika, og fondet har kontorer i Johannesburg og Nairobi. I l?pet av 2012 vil det ogs? etableres et kontor i Maputo. I tillegg investerer Norfund i enkelte land i S?r?st-Asia og Mellom-Amerika, og har regionskontor i Bangkok og San José.
Norfunds var ved ?rsslutt 2011 investert i 99 prosjekter. Den totale investeringsportef?ljen var p? 7,6 milliarder, hvorav 3,6 milliarder var investert i fornybar energi. Gjennomsnittlig ?rlig avkastning siden oppstart er 10 prosent.

Kontaktpersoner:
Norfund:
Petter Bj?nnstu, mobil 99 49 94 77, e-post [email protected]
KLP:
Sverre Thornes, konsernsjef, mobil 97 74 40 07
Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer, mobil 92 03 85 89, e-post [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy