Finans

Innkalling til Ex.ordin?r generalforsamling i Grieg Seafood ASA

Extra bolagsstämman i A-Com AB beslutade idag godkänna styrelsens beslut att överl?ta samtliga aktier i A-Com Norge ASA till A-Com AB:s största ägare Zoncolan ASA. Försäljningen innebär en icke likviditetsp?verkande reaförlust om cirka 192 MSEK, varav 169 MSEK avser nedskrivning av goodwill. I samband med överl?telsen överl?ter A-Com Norge ASA aktierna i Tibe Reklame Holding AS med dotterbolag till Terje Heggem (Media 1 Molde AS) och Erik Gabrielsen (Gabrielsen Invest AS). D? överl?telserna sker till A-Com AB närst?ende bolag respektive till A-Com AB närst?ende personer genom bolag har Styrelsen inhämtat oberoende värderingsutl?tanden avseende överl?telserna.

Den extra bolagsstämman beslutade även att minska bolagets aktiekapital med 210 037 507,80 kronor för förlusttäckning. I anslutning härtill samt inför beslutet om nyemission beslutades vidare om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser samt antal aktier vilket innebär att gränserna för bolagets aktiekapital ändras fr?n lägst 75 000 000 kr och högst 300 000 000 kr till lägst 13 500 000 kr och högst 54 000 000 kr samt att antalet aktier ändras fr?n lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 till lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Slutligen godkände extra bolagsstämman styrelsens förslag om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 21 287 584,40 kronor, fr?n 17 030 068,20 kronor till högst 38 317 653,00 kronor, genom nyemission av högst 23 652 872 aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka fr?n 18 922 298 aktier till högst 42 575 170 aktier vilket medför en maximal utspädning om 55,6 procent.

Informationen är s?dan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2009 klockan 15.50.

För mer information
Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se

Similar Posts