del?rsrapporter

Innkalling til generalforsamling

Varekonsumet ned 0,5 prosent

If?lge sesongjusterte tall gikk husholdningenes varekonsum ned med 0,5 prosent fra januar til februar i ?r. Nedgangen skyldes fall i forbruket av elektrisitet og brensel samt kj?p og drift av kj?ret?y.

I februar var forbruket av elektrisitet og brensel 5,5 prosent lavere enn m?neden f?r, mens kj?p og drift av kj?ret?y viste en nedgang p? 4,7 prosent. Om man holder disse gruppene utenfor beregningene ville varekonsumindeksen vist en oppgang p? 0,9 prosent.

Husholdningenes kj?p av m?bler, kl?r og fritidsartikler var med ? trekke varekonsumindeksen opp. Forbruket av andre varer, hvor de nevnte tingene inng?r, viste en oppgang p? 1 prosent.

Det var ogs? en oppgang i husholdningenes konsum av mat, drikkevarer og tobakk sammenlignet med januar. ?kningen her var p? 0,7 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 6,1 prosent h?yere i februar 2010 enn i samme m?ned ?ret f?r.

[Tabell: Varekonsumindeks, februar 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Februar 2009-februar 2010. 1995=100]

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som m?l ? tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen, som er en omsetningsindeks for detaljhandelsn?ringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold.
For varer som blir kj?pt i detaljhandelsn?ringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kj?p av f?rstegangsregistrerte kj?ret?y og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medf?re noe ulik utvikling i de to indeksene. For ?vrig
b?r man v?re oppmerksom p? at Standard for n?ringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Fordi Statistisk sentralbyr? prioriterer h?y aktualitet, m? vi i noen tilfeller benytte forel?pige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medf?rer at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

N?r det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall blir revidert n?r det legges inn tall for en ny m?ned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se “Om sesongjustering” i venstre marg.

http://www.ssb.no/vki/

Similar Posts